Інструментарій фінансового інжинірингу на ринку цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Описано портфельну теорії Г. Марковица та запропоновано заперечення проти використання варіації як оцінки ризику. Наведено еволюційні підвалини подальшого розвитку портфельної теорії. Визначено сутність Моделі оцінювання капітальних активів (МОКА). Проаналізовано основні досягнення фінансової інженерії та її продукти. Наведено основний інструментарій, що використовується у сучасному фінансовому інжинірингу. Доведено переваги використання законів термодинаміки та теорії турбулентності у поясненні процесів на ринку цінних паперів. G. Markovich's portfolio theory is described and objections to the use of variation as a risk assessment are proposed. The evolutionary foundations of further development of portfolio theory are given. The essence of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is defined. The main achievements of financial engineering and its products are analyzed. The main tools used in modern financial engineering are given. The advantages of using the laws of thermodynamics and the theory of turbulence in explaining the processes in the securities market are proved.
Опис
Ключові слова
ринок цінних паперів, фінансові інновації, портфельна теорія, Модель оцінювання капітальних активів, фінансова інженерія, термодинаміка, турбулентність., securities market, financial innovations, portfolio theory, Capital asset valuation model, financial engineering, thermodynamics, turbulence.
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Інструментарій фінансового інжинірингу на ринку цінних паперів / Ю. М. Коваленко // Інноватика на фінансових ринках : монографія / за науковою ред. С. В. Онишко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С. 297–312. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 110).
Зібрання