Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи: сформувати напрями вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами. Завданнями роботи є: дослідити економічну сутність фінансових результатів в системі обліково-аналітичного забезпечення управління; визначити методи визначення фінансових результатів суб’єкта господарської діяльності; навести загальну характеристику діяльності ТОВ «Нова освіта»; розглянути методику формування фінансових результатів в системі обліково-аналітичного забезпечення управління; запропонувати напрями вдосконалення методів відображення інформації про результати діяльності підприємства у фінансовій звітності; провести фінансовий аналіз результатів ТОВ «Нова освіта»; здійснити аналітичну оцінку впливу облікової політики на фінансові результати підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами. Об’єктом дослідження виступають фінансові результати підприємства. За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації з удосконалення методики та організації обліково-аналітичних процедур з управління фінансовими результатами діяльності. Одержані результати можуть бути використані в організації обліково-аналітичного процесу менеджменту підприємства. Дипломна робота містить 70 сторінок, 11 таблиць, 12 рисунків, список використаних джерел з 34 найменувань, 3 додатків. The purpose of the work: to form directions for improving the accounting and analytical support for managing financial results. The tasks of the work are: to investigate the economic essence of financial results in the system of accounting and analytical management support; to determine the methods of determining the financial results of an economic activity subject; to give a general description of the activity of "New Education" LLC; consider the method of formation of financial results in the system of accounting and analytical management support; to suggest directions for improving the methods of displaying information about the results of the company's activity in financial reporting; conduct a financial analysis of the results of "New Education" LLC; carry out an analytical assessment of the impact of the accounting policy on the financial results of the enterprise. The subject of the study is the theoretical, methodical and applied aspects of accounting and analytical support for the management of financial results. The object of the research is the financial results of the enterprise. Based on the results of the study, practical recommendations were formulated for improving the methodology and organization of accounting and analytical procedures for managing financial results. The obtained results can be used in the organization of the accounting and analytical process of enterprise management. The thesis contains 70 pages, 11 tables, 12 figures, a list of used sources with 34 titles, 3 appendices.
Опис
Ключові слова
фінансовий результат підприємства, обліково-аналітичне забезпечення, прибуток, збиток., financial result of the enterprise, accounting and analytical support, profit, loss.
Бібліографічний опис
Денещук К. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємства : кваліфікаційна робота / К. С. Денещук ; наук. кер. К. М. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 70 с.