Розвиток комунікативної компетентності дітей дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У першому розділі здійснено науково-теоретичний огляд психолого-педагогічної та методичної літератури з досліджуваної проблеми показав актуальність обраної теми; Розкрито сутність зміст і структуру процесу розвитку комунікативної компетентності дошкільників; відстеження розвиток комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку, визначено оптимальні психологічні умови розвитку комунікативної компетентності. У другому розділі розроблено програму діагностики рівнів розвитку комунікативної компетентності за визначеними критеріями; створено методику розвитку комунікативної компетентності дошкільників; розроблено методичні рекомендації педагогічним працівникам дошкільних освітніх закладів та батькам щодо розвитку комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку. In the first chapter, a scientific-theoretical review of psychological-pedagogical and methodical literature on the researched problem was carried out, showing the relevance of the chosen topic; The essence of the content and structure of the process of developing communicative competence of preschoolers is revealed; tracking the development of communicative competence in preschool children, determining the optimal psychological conditions for the development of communicative competence. In the second section, a program for diagnosing the levels of development of communicative competence according to defined criteria is developed; a methodology for developing communicative competence of preschoolers was created; methodical recommendations were developed for teachers of preschool educational institutions and parents regarding the development of communicative competence of older preschool children.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, діти старшого дошкільного віку, методика розвитку комунікативної компетентності, communicative competence, children of older preschool age, methods of developing communicative competence
Бібліографічний опис
Тищенко А. Ю. Розвиток комунікативної компетентності дітей дошкільного віку : кваліфікаційна робота / А. Ю. Тищенко ; наук. кер.О. Г. Льовкіна; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф.психології, педагогіки та соціології — Ірпінь, 2023. – 68 с.