Креативна економіка як фактор стійкого розвитку територій

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в дослідженні основ креативної економіки як фактору стійкого розвитку територій та визначенні її перспективних напрямків в Україні. Завданнями роботи є визначення сутності та складових креативної економіки; вивчення регіонального аспекту розбудови креативної економіки; аналіз впливу культурних та творчих індустрій на розвиток креативної економіки; дослідження креативних ресурсів м. Львова у забезпеченні його стійкого розвитку; визначення перспектив розвитку креативної економіки як фактору стійкого розвитку територій в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Предметом дослідження є сектор креативної економіки України як фактор стійкого розвитку територій. Об’єктом дослідження виступає особливості функціонування креативної економіки для забезпечення стійкого розвитку територій. The purpose of the work is to study the basics of the creative economy as a factor in the sustainable development of territories and to determine its promising directions in Ukraine. The tasks of the work are to define the essence and components of the creative economy; study of the regional aspect of the development of the creative economy; analysis of the impact of cultural and creative industries on the development of the creative economy; research of creative resources of the city of Lviv in ensuring its sustainable development; determination of prospects for the development of the creative economy as a factor of sustainable development of territories in Ukraine, taking into account foreign experience. The subject of the study is the creative economy sector of Ukraine as a factor in the sustainable development of territories. The object of research is the functioning of the creative economy to ensure the sustainable development of territories.
Опис
Ключові слова
креативна економіка, креативні індустрії, культурна економіка, сталий розвиток., creative economy, creative industries, cultural economy, sustainable development.
Бібліографічний опис
Григораш А. О. Креативна економіка як фактор стійкого розвитку територій : кваліфікаційна робота / А. О. Григораш ; наук. кер. М. А. Корж ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики. — Ірпінь, 2023. — 68 с.