Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник у схемах

Анотація
Навчальний посібник підготовлений колективом авторів кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України. Його мета - надати допомогу студентам у вивченні основних понять Загальної частини кримінального права. Посібник містить схематичні зображення теоретичних та законодавчих положень галузі кримінального права, враховує зміст інших законів та підзаконних нормативних актів, зокрема постанов Пленуму Верховного Суду України. Рекомендований для студентів, курсантів, педагогічних та науково-педаго гічних працівників юридичних закладів України. The manual was prepared by a team of authors of the Department of Criminal Law and Criminology at the University of DFS of Ukraine. His goal is to assist students in learning the basic concepts of the Common Criminal Law. The manual contains schematic representations of the theoretical and legislative provisions of the criminal law field, takes into account the content of other laws and by-laws, in particular the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine. Recommended for students, cadets, pedagogical and scientific-pedagogical staff of law firms of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Кримінальний кодекс України, злочин, кримінальне право, загальна частина, схеми, таблиці, посібник у схемах і таблицях., Criminal Code of Ukraine, crime, criminal law, general part, schemes, tables, manual in charts and tables.
Бібліографічний опис
Топчій В. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник у схемах. / В. В. Топчій, Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО « Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Вінниця «ТВОРИ», 2019. – 344 с.