Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи

Анотація
У збірнику опубліковано матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені питанням осмислення економічних проблем та перспектив розвитку підприємництва. Основними напрямами досліджень є: сучасні теоретичні погляди на підприємництво, його детермінанти, обмеження та можливості; моделі, тенденції, заходи та ініціативи державної політики розвитку підприємництва; правове регулювання підприємництва в Україні та світі: проблеми та перспективи розвитку; економічна безпека підприємницької діяльності; передові маркетингові та логістичні технології забезпечення розвитку та стійкості бізнесу; деструктивне підприємництво як суспільний виклик; національне надбання, гостинність і сталий розвиток туризму; Україна – територія можливостей для розвитку бізнесу: погляд молоді. Видання призначене для науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів. Materials of the Third International Scientific and Practical Conference, dedicated to comprehension of economic problems and perspectives of business development, are in the collection. Main directions of research are the modern theoretical views on entrepreneurship, its determinants, limitations, and opportunities; models, trends, actions and initiatives of the state business development policy; the legal regulation for entrepreneurship development in Ukraine and in the world: problems and prospects; economic security of business activity; advanced marketing and logistics technologies for business development and sustainability; destructive entrepreneurship as a social challenge; national heritage, hospitality and sustainable development of tourism; Ukraine – territory of opportunities for development of enterprise: view of youth. Edition is designed for scientific society, young scientists, postgraduates and students.
Опис
Ключові слова
підприємництво, моделі, тенденції, заходи, ініціативи державної політики, розвиток підприємництва, правове регулювання підприємництва, економічна безпека підприємницької діяльності, маркетингові технології, логістичні технології, стійкість бізнесу, деструктивне підприємництво, національне надбання, гостинність, сталий розвиток туризму, розвитку бізнесу., entrepreneurship, models, tendencies, measures, public policy initiatives, entrepreneurship development, legal regulation of entrepreneurship, economic security of entrepreneurial activity, marketing technologies, logistics technologies, business sustainability, destructive entrepreneurship, national heritage, hospitality, sustainable tourism development, business development.
Бібліографічний опис
Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи : зб. матер. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 10–11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь : у 2-х ч. ; Мін-во освіти і науки України, Держ. фіскал. служба України [та ін.]. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – Ч. 1. – 322 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 132)