Особливості використання оздоровчих фітнес-технологій для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-14 років

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо сучасних тенденцій у сфері оздоровчої фізичної культури. Одним з таких понять є «Фітнес». Фітнес за останні роки набуває все більшого розголосу, стає популярнішим серед різноманітних видів оздоровлення населення і є доступним до різних груп населення. Для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-14 років в пригоді буде одне із направлень, як фізичний фітнес. Який направлений до прагнення до оптимального якості життя, що включає досягнення більш високих рівнів підготовленості по станам тестування, малий ризик порушень здоров’я. Такий стан відомо також як хороший фізичний стан, або фізична підготовленість. Розкриває проблеми організації рухової активності підлітків 13-14 років засобами фітнесу. Формування навантажень, час активних занять (ходьба, біг, танці тощо) та пасивних (стретчинг), які допомагають підтримувати та формувати спортивну форму. Рівень рухової активності в шкільному віці головним чином зумовлюється не віковою потребою в ній, а організацією фізичного виховання у школі, залученням дітей до організованих і самостійних занять (відвідування секцій, спортивний клубів) у позанавчальний час тощо. The qualifying work examines issues related to modern trends in the field of health-related physical culture. One of these concepts is "Fitness". Fitness has been gaining more and more publicity in recent years, is becoming more popular among various types of health improvement of the population and is available to various groups of the population. To increase the motor activity and physical fitness of 13-14-year-old teenagers, one of the directions, such as physical fitness, will be useful. Which is aimed at striving for an optimal quality of life, which includes achieving higher levels of preparedness for testing conditions, a small risk of health disorders. This condition is also known as good physical condition or physical fitness. Reveals the problems of organizing the motor activity of 13-14-year-old teenagers by means of fitness. The formation of loads, the time of active activities (walking, running, dancing, etc.) and passive (stretching), which help to maintain and shape sports form.The level of motor activity at school age is mainly determined not by the age-related need for it, but by the organization of physical education at school, the involvement of children in organized and independent activities (visiting sections, sports clubs) in extracurricular time, etc.
Опис
Ключові слова
фітнес, загальна фізична підготовка, рухова активність, гири, тренажери, моделювання (програма), спортивна майстерність, система підготовки, fitness, general physical training, movement activity, weights, simulators, modeling (program), sportsmanship, training system
Бібліографічний опис
Скуратівська Н. Ю. Особливості використання оздоровчих фітнес-технологій для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-14 років : кваліфікаційна робота / Н. Ю. Скуратівська ; наук. кер. Н. Ю. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 50 с.