Студентська олімпіада як форма підготовки до професійної діяльності аналітика-статистика

dc.contributor.authorГончар Ігор Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorЗаєць Світлана Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorHonchar Ihor Anatoliyovychen_EN
dc.contributor.authorZaiets Svitlana Volodymyrivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-12T10:59:52Z
dc.date.available2023-06-12T10:59:52Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статті викладено практичний досвід організації заходів, спрямованих на вдосконалення якості підготовки фахівців, підвищення інтересу студентів до обраної професії, створення умов для оволодіння студентами необхідних професійних здібностей і вмінь, набуття досвіду навчальної та професійної діяльності. Представлено оцінку зарубіжного ринку праці для спеціалістів у сфері “Статистика / Аналітика / Фінанси”, яка дає змогу визначити актуальність професії аналітика-статистика в найближчому майбутньому. Розглянуто компетентності аналітика-статистика, які здобуваються майбутніми фахівцями у вітчизняних закладах вищої освіти. Наголошено, що для формування професійних компетенцій повинні бути створені умови для ефективного впливу освітніх технологій, методів, організаційних форм, навчального середовища, зокрема й участі студентів в інтелектуальних змаганнях, олімпіадах. З метою висвітлення структури і специфіки олімпіадних завдань першої Всеукраїнської олімпіади зі спеціалізації “Економічна аналітика та статистика” наведені приклади завдань, що моделюють різні аспекти та компоненти аналітичного дослідження. Результати, показані студентами під час олімпіади, проаналізовані у зіставленні з чинними вимогами до компетентностей фахівця з аналітики та статисти- ки. Зроблено висновок про діагностичну функцію олімпіади. Посилання на сайт, на якому розміщені олімпіадні матеріали, дозволяє використовувати новітні підходи викладу навчального матеріалу в практиці закладів вищої освіти при підготовці економістів-аналітиків. Окреслені сучасні тенденції підтримки обдарованої студентської молоді та сформульовані пропозиції щодо напрямів підвищення ефективності студентської олімпіади зі спеціалізації “Економічна аналітика та статистика”. Окреслені заходи для можливої реалізації системи “” «соціального ліфту» для молодих аналітиків- статистиків. Зазначено, що саме підготовка студентів до олімпіади формує їх високий професійний та інтелектуальний рівень, надихає до самоорганізації та самореалізації, підвищує загальну статистичну освіченість молоді. Визначені перспективи подальших досліджень, які пов’язані з потребою підготовки обґрунтувань та пропозицій щодо впровадження нових професій аналітико-статистичного спрямування. The article describes the practical experience in organizing the first All-Ukrainian Olympiad on Economic Analytics and Statistics, aiming to improve the quality of professional training, increase the students’ interest to in their chosen profession and create conditions for students to acquire the necessary professional skills and abilities, and gain experience in educational and professional activities. The assessment of the foreign labor market for specialists in Statistics / Analytics / Finance, allowing to determine the relevance of the profession in the near future, is given. A review of the competencies of a statistics analyst, acquired by future specialists in domestic higher education institutions, is made. It is emphasized that formation of the professional competencies cannot be confined to individual disciplines or educational programs; it requires the conditions for the effective influence of educational technologies, methods, organizational forms, learning environments, including the participation of students in intellectual competitions and Olympiads. For understanding the structure and specificity of tasks at the first All-Ukrainian Olympiad on Economic Analytics and Statistics, examples of the tasks simulating various aspects and components of an analytical study are given. The results shown by the students participating in the Olympiad are analyzed in comparison with the current requirements to the professional competencies in analytics and statistics. The conclusion about the diagnostic function of Olympiad is made. The link to the web-site where the Olympiad materials are displayed, allows for using the innovative approaches to lecturing in higher educational institutions as part of the academic program for economic analysts. The current trends in support of gifted students are outlined, and proposals are made on how to improve the effectiveness of student Olympiads in Economic Analytics and Statistics. Measures for the potential implementation of “social lift” system for young statistics analysts are highlighted. It is stressed that the training of students for Olympiads can be a means elevating their professional and intellectual level, motivating their self-organization and self-realization, and increasing their overall statistical education. Further research will focus on feasibility studies and proposals related with adoption of new professions dealing with statistical analytics.
dc.identifier.citationГончар І. А. Студентська олімпіада як форма підготовки до професійної діяльності аналітика-статистика / І. А. Гончар, С. В. Заєць // Статистика України. – 2019. – № 2. – С. 31–41.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/462
dc.language.isouk_UA
dc.publisherСтатистика України
dc.relation.ispartofseries№ 2
dc.relation.isreferencedby1. Best Business Jobs. U.S. News & World Report. URL: https://money.usnews.com/careers/best-jobs/ rankings/best-business-jobs 2. 50 Best Jobs in America for 2019. Glassdoor. URL: https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in- America-LST_KQ0,20.htm 3. Освітньо-професійна програма “Економічна аналітика та статистика” на здобуття освітньо- го ступеня бакалавр (денна). URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/03/Statistics/ OPP%20Ekonomichna%20analityka%20ta%20statystyka%20-%20bakalavr%20(denna).pdf 4. Освітньо-наукова програма “Економічна аналітика та статистика” на здобуття освітнього сту- пеня магістр (денна). URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/03/Statistics/ONP%20 Ekonomichna%20analityka%20ta%20statystyka%20-%20magistr%20(denna).PDF 5. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012 p. № 1410. URL: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/z2207-12
dc.subjectстудентська олімпіада; завдання, аналітика, статистика, заклади вищої освіти, компетентність; професійна підготовкаuk_UA
dc.subjectStudent Olympiad; competition assignments, analytics, statistics, universities, competence; professional trainingen_EN
dc.titleСтудентська олімпіада як форма підготовки до професійної діяльності аналітика-статистика
dc.title.alternativeStudent Olympiad as a Form of Professional Training for Analyst-Statistician
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2019_IR_114.pdf
Розмір:
462.15 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання