Фінансове право України (особлива частина)

Анотація
Навчальний посібник присвячений питанням особливої частини фінансового права України. Детально розглядаються питання правового регулювання бюджетних, податкових відносин, грошового обігу та безготівкових розрахунків в Україні, правового режиму цільових публічних фондів коштів, ринку фінансових послуг як предмета фінансово-правового регулювання, правових засад валютного регулювання та валютного нагляду та ін. До структури посібника включені теми, які розкривають сучасні тенденції розвитку науки фінансового права. Кожна тема супроводжується питаннями для самоконтролю, тестами та рекомендованими джерелами для поглибленого вивчення. Для студентів закладів вищої освіти, викладачів. Посібник буде корисним також юристам-практикам, науковцям, працівникам органів публічної адміністрації, всім, кого цікавить фінансове право. The textbook is devoted to the issues of the special part of financial law of Ukraine. The issues of legal regulation of budgetary, tax relations, cash circulation and non-cash payments in Ukraine, the legal regime of targeted public funds of funds, the financial services market as a subject of financial and legal regulation, the legal basis of currency regulation and currency supervision, etc. are considered in detail. The structure of the manual includes topics that reveal current trends in the development of the science of financial law. Each topic is accompanied by self-control questions, tests and recommended sources for in-depth study. For students of higher education institutions, teachers. The manual will also be useful for practicing lawyers, academics, public administration officials, and anyone interested in financial law.
Опис
Ключові слова
бюджетна система, фінансове право, бюджетне право, бюджетне планування, бюджетні правовідносини, місцеве самоврядування, бюджетний процес, budget system, financial law, budget law, budget planning, budget legal relations, local self-government, budget process
Бібліографічний опис
Фінансове право України (особлива частина) : навчальний посібник / Л. М. Касьяненко, Т. О. Мацелик, Ю. І. Аністратенко [та ін.] – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 580 с.