Розвиток ризик-орієнтованого підходу у процесі забезпечення якості податкових перевірок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – систематизація, удосконалення теоретико-методичних засад та обґрунтування пріоритетних напрямів підвищення ефективності практичної реалізації ризик-орієнтованої системи податкового контролю у процесі забезпечення якості податкових перевірок. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних аспектів розвитку ризик-орієнтованого підходу до податкових перевірок в Україні. Об’єктом дослідження є функціонування ризик-орієнтованої системи перевірки платників податків у контексті підвищення якості податкового контролю. За результатами дослідження сформульовані напрями удосконалення та застосування ризик-орієнтованих моделей податкового контролю і стратегій відбору об’єктів перевірок. Одержані результати можуть бути використані податковими органами на державному та регіональному рівнях для оптимізації процесу податкового контролю із застосуванням ризик-орієнтованого підходу до перевірок платників податків та у освітньому процесі закладів вищої освіти. The purpose of the study is systematization, improvement of theoretical and methodological principles and substantiation of priority directions for increasing the effectiveness of the practical implementation of the risk-oriented tax control system in the process of ensuring the quality of tax audits. The subject of research is a set of theoretical and applied aspects of the development of a risk-oriented approach to tax audits in Ukraine. The object of research is the operation of a risk-oriented system of checking taxpayers in the context of improving the quality of tax control. According to the results of the research, directions for improvement and application of risk-oriented models of tax control and strategies for selecting objects of inspections were formulated. The obtained results can be used by tax authorities at the state and regional levels to optimize the tax control process using a risk-oriented approach to taxpayer audits and in the educational process of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нестерчук Ю. Ю. Розвиток ризик-орієнтованого підходу у процесі забезпечення якості податкових перевірок : кваліфікаційна робота / Ю. Ю. Нестерчук ; наук. кер. Т. В. Тучак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 86 с.