Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У сучасних умовах динамічних економічних змін підприємствам необхідно ефективно управляти своїми доходами, щоб своєчасно реагувати на виклики ринку. Для цього важливе якісне обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарської діяльності. Воно дозволяє компаніям оперативно отримувати необхідну інформацію про свої доходи, що є основою для прийняття ефективних управлінських рішень. У сучасних умовах успіх підприємства залежить від ефективного використання всіх економічних ресурсів, у тому числі інформаційних. Якісна, точна та оперативна інформація про доходи, витрати, результати діяльності та економічні ресурси є основою для якісного управління доходами підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення покликане забезпечити керівництво підприємства такою інформацією. Воно має бути спрямовано на оцінку діяльності підприємства, формування та надання важливої та релевантної інформації, швидке реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього економічного середовища, застосування оптимальних інструментів та методів управління доходами. Така інформація дозволяє керівництву підприємства приймати виважені та ефективні рішення, спрямовані на підвищення доходів підприємства. In modern conditions of dynamic economic changes, enterprises need to effectively manage their revenues in order to respond to market challenges in a timely manner. For this, high-quality accounting and analytical support of financial and economic activity is important. It allows companies to quickly receive the necessary information about their income, which is the basis for making effective management decisions. In modern conditions, the success of an enterprise depends on the effective use of all economic resources, including information. High-quality, accurate and operational information about income, expenses, performance results and economic resources is the basis for quality management of the company's income. Accounting and analytical support is designed to provide the company's management with such information. It should be aimed at evaluating the company's activities, forming and providing important and relevant information, quick response to changes in the internal and external economic environment, and the use of optimal tools and methods of income management. Such information allows the company's management to make balanced and effective decisions aimed at increasing the company's income.
Опис
Ключові слова
кондитерське підприємство, доходи, фінансова звітність, обліково-аналітичне забезпечення кредиторською заборгованістю, облік і аналіз доходів підприємства, confectionery enterprise, income, financial reporting, accounting and analytical provision of accounts payable, accounting and analysis of enterprise income
Бібліографічний опис
Кухта Д. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю : кваліфікаційна робота / Д. В. Кухта ; наук. кер. Н. В. Параниця ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 58 с.