Актуальні питання ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бізнес інформ
Анотація
Мета статті полягає у визначенні проблемних питань з ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі для вдосконалення методологічного інструментарію та здійснення інноваційної маркетингової політики торговельних підприємств, які здійснюють операції продажу в онлайн-режимі. Встановлено, що розробка стратегічних орієнтирів цінової політики має забезпечити умови для досягнення поставлених цілей торговельного підприємства, спиратися в основному на ринкові методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та відповідне коригування при зміні попиту та пропозиції. Розмежовано поняття «електронна комерція» та «електронна торгівля». Визначено, що для правильного ціноутворення потрібна постійна актуальна інформація, яка забезпечить ефективне використання потенціалу торговельних підприємств та збереже стабільні відносини з існуючими покупцями. The article is aimed at defining problematic issues of pricing in the development of e-commerce and e-trade in order to improve the methodological instrumentarium and implementation of innovative marketing policy of trading enterprises, carrying out sales operations in online mode. It is determined that the development of strategic orientations of price policy should provide conditions for chievement of the set goals in terms of trade enterprise, relying mainly on market methods of determining the basic price level, conditions and sizes of their differentiation, and appropriate adjustment as to changes in supply and demand. The concepts of «e-commerce» and «e-trade» have been divided. It is determined that the correct pricing requires constant uptodate information that will ensure efficient use of the potential of trading enterprises and maintain stable relationships with existing buyers.
Опис
Ключові слова
електронна торгівля, електронна комерція, ціноутворення, принципи ціноутворення, методи ціноутворення, цінова політика., e-trade, e-commerce, pricing, pricing principles, pricing methods, price policy.
Бібліографічний опис
Мацелюх Н. П. Актуальні питання ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі [Електронний ресурс] / Н. П. Мацелюх, В. В. Ополінська // Бізнес інформ. – 2018. – № 6. – С.349–355. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2018
Зібрання