Напрями вдосконалення механізмів управління сталим розвитком територій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : ДКС Центр
Анотація
Управління сталим розвитком територій передбачає вирішення таких питань, як: розширення і зміцнення господарських зв’язків між суб’єктами держави; удосконалення системи стратегічного і територіального планування, забезпечення взаємо узгодженості галузевого та територіального розвитку; усунення загроз національній безпеці, пов’язаних з диспропорцією розвитку територій країни; відновлення природних систем та забезпечення якості навколишнього середовища, необхідного для життя людини та сталого розвитку економіки. Management of sustainable development of territories involves addressing issues such as: expansion and strengthening of economic ties between the subjects of the state; improving the system of strategic and territorial planning, ensuring coherence of sectoral and territorial development; elimination of threats to national security related to the disproportion of development of the country's territories; restoration of natural systems and ensuring the quality of the environment necessary for human life and sustainable economic development.
Опис
Ключові слова
напрями, механізми, управління, розвиток, території, directions, mechanisms, management, development, territories
Бібліографічний опис
Самойлова І. І. Напрями вдосконалення механізмів управління сталим розвитком територій / І. І. Самойлова // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовтня 2019 р. / Мін-во освіти і науки України, Ін-т інноваційної освіти [та ін.]. – К. : ДКС Центр, 2019. – С. 165–166.
Зібрання