Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню педагогічних умов організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей. Уточнено поняття самостійної позааудиторної роботи з іноземної мови, визначено її місце й роль у системі підготовки спеціалістів. Досліджено сутність самостійної: позааудиторної роботи й проаналізовано її залежність від спеціальних дидактичних чинників. На підставі комплексного аналізу виявлено педагогічні умови, що сприяють підвищенню ефективності вивчення іноземної мови в позааудиторний час, запропоновано модель процесу підвищення ефективності вивчення іноземної мови в позааудиторний час майбутніх спеціалістів економічного профілю й експериментальним шляхом перевірено її результативність і дієздатність. Ключові слова: самостійна позааудиторна робота студентів, організація самостійної позааудиторної роботи студентів, педагогічні умови, система індивідуальних та колективних форм роботи у позааудиторний час. The thesis is devoted to researches of pedagogical conditions for organization of students self-testing work of economic specialities. The author has specified the definition of students' self-testing work during learning English, its place and role in the system of preparing specialists. It was inquired the essence of self-testing work and analysed its dependence from special didactic factors. The author basing оn the integrated analysis has revealed pedagogical conditions promoting the effectiveness improvement during learning English in out-of-class time and it was proposed model concerning improvement for organization of self-testing work of future specialists in economic sphere.
Опис
Ключові слова
самостійна поза аудиторна робота студентів, організація самостійної позааудиторної роботи студентів, педагогічні умови, система індивідуальних та колективних форм роботи у поза аудиторний час., self-testing work, organization of students’ work, pedagogical conditions, system of individual and collective forms of work in out-of-class time.
Бібліографічний опис
Онучак Л. В. Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила Володимирівна Онучак ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти академії педагогічних наук України. – Київ,2002. – 21 с.
Зібрання