Організаційно-правові засоби боротьби з контрабандою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Правові новели
Анотація
У цій статті розглядається проблематика правових та організаційних засобів протидії контрабанді, проводиться дослідження контрабанди як явища протиправного й суспільно небезпечного, що несе загрозу для економічних інтересів країни, громадської безпеки, норм моралі, безпеки життя, здоров’я населення, національної безпеки держави, порушує порядок державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, завдає прямих економічних збитків державі, пов’язаних із несплатою мита, інших податків (платежів) як під час переміщення через митний кордон України, так і у зв’язку з реалізацією контрабандних товарів на території України чи за її межами, заподіює шкоду встановленому порядку управління, посягає на національну культурну спадщину українського народу, може зашкодити відносинам України з іншими державами. Досліджуються статистичні дані вчинення контрабанди, що свідчать про збільшення кількості її вчинення, поширення такого явища в Україні та якісно новий характер діяння. Висвітлюється вплив на економічну безпеку України, а також зазначаються організаційно-економічні заходи, яких необхідно вжити для ефективної протидії розвитку контрабандної діяльності на прикордонних територіях у контексті зміцнення економічної безпеки держави. Встановлено, що головним чинником, що створює сприятливі умови для контрабанди, є недостатня координація правоохоронних та контролюючих органів України з відповідними органами суміжних з нашою країною держав щодо обміну інформацією з протидії переміщенню товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Запропоновано для ефективної боротьби з контрабандою розробляти нормативно-правові акти щодо покращення координації та співпраці митних та правоохоронних органів України, а також оновлювати нормативно-правову базу, якою регламентовано порядок виявлення та попередження контрабанди та порушень митних правил. This article examines the issues of legal and organizational means of combating smuggling, conducts research on smuggling as a phenomenon of illegal and socially dangerous, which threatens the economic interests of the country, public safety, morality, safety of life, public health, national security state regulation of foreign economic activity, causes direct economic losses to the state related to non-payment of customs duties and other taxes (payments) both during movement across the customs border of Ukraine and in connection with the sale of contraband goods on the territory of Ukraine or abroad, causes damage to the established order of government, encroaches on the national cultural heritage of the Ukrainian people, may damage Ukraine’s relations with other states. Statistical data on smuggling are studied, which indicate an increase in the number of smuggling, the spread of this phenomenon in Ukraine and a qualitatively new nature of the act. The impact on the economic security of Ukraine is highlighted, as well as the organizational and economic measures that need to be taken to effectively combat the development of smuggling activities in border areas in the context of strengthening the economic security of the state. It is established that the main factors that create favourable conditions for smuggling are: insufficient coordination of law enforcement and control bodies of Ukraine with the relevant authorities of neighbouring countries to exchange information on combating the movement of goods outside customs control or concealment from customs control. It is proposed to effectively combat smuggling to develop regulations to improve coordination and cooperation between customs and law enforcement agencies of Ukraine, as well as to update the regulatory framework governing the detection and prevention of smuggling and violations of customs regulations
Опис
Ключові слова
контрабанда, протиправність, суспільна небезпека, переміщення товарів, економічна безпека, прикордонна безпека, митні органи, правоохоронні органи, smuggling, illegality, public danger, movement of goods, economic security, border security, customs authorities, law enforcement agencies
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. Організаційно-правові засоби боротьби з контрабандою / Н. А. Лугіна, Ю. О. Жук // Правові новели. – 2021. – № 13/2021. – С. 112–117
Зібрання