Адміністрування податків: контроль доходів і перевірка декларацій громадян

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – обґрунтування шляхів вдосконалення адміністрування й механізмів декларування доходів фізичних осіб. Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання вдосконалення адміністрування та механізму декларування податків на доходи фізичних осіб в Україні. Об’єктом дослідження є контрольно-перевірочна робота органів ДПС з податку на доходи фізичних осіб. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення адміністрування й механізмів декларування доходів фізичних осіб. Одержані результати можуть бути використані полягає у врахуванні та використанні ГУ ДПС у м. Києві обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення окремих норм у законодавчій роботі. The purpose of the study is substantiation of ways to improve the administration and mechanisms of declaration of income of natural persons. The subject of research are theoretical and practical issues of improving the administration and mechanism of declaring personal income taxes in Ukraine. The object of research is the control and inspection work of the State Tax Service on personal income tax. According to the results of the research, ways to improve the administration and mechanisms for declaring personal income. The obtained results can be to take into account and use the substantiated proposals for the improvement of certain provisions in the legislative work of the State Tax Service.
Опис
Ключові слова
перевірка, декларування, камеральні перевірки, автоматизація процесу перевірки, податкова амністія, контрольовані іноземні компанії, одноразове (спеціальне) добровільне декларування фізичними особами активів, audit, declaration, in-house audits, automation of the audit process, tax amnesty, controlled foreign companies, one-time (special) voluntary declaration of assets by individuals
Бібліографічний опис
Нікончук А. А. Адміністрування податків: контроль доходів і перевірка декларацій громадян : кваліфікаційна робота / А. А. Нікончук ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 54 с.