Статистичне прогнозування показників рівня життя населення в контексті сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
European scientific journal of Economic and Financial innovation
Анотація
В статті досліджено сутність і значення прогнозування основних показників рівня життя населення для формування стійкого економічного розвитку країни. Статистичне прогнозування рівня життя населення є інформаційною базою для визначення цілей та напрямів соціально-економічного розвитку країни, розроблення орієнтовних макроекономічних параметрів та їх обґрунтування, а також прийняття управлінських рішень щодо досягнення бажаного рівня життя населення. Вихідною базою для прогнозування рівня життя населення, визначення основних напрямів розвитку країни є запропонована система статистичних показників рівня життя населення України за 2010–2019 рр. Основними з них є такі макроекономічні показники, як: валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу населення, індекс інфляції, середня тривалість життя, індекс людського розвитку, тощо. Методологічною основою дослідження є широко відомий метод кореляційно-регресійного аналізу. Регресійний аналіз проведено на основі побудованих рівнянь тренду для кожної із досліджуваних залежних змінних величин. Зокрема, статистичною базою для прогнозування рівня життя населення в контексті сталого економічного розвитку стали два ключові макроекономічні індикатори – валовий внутрішній продукт у розрахунку на одного зайнятого та оплата праці найманих працівників у розрахунку на одного зайнятого. Обґрунтовано доцільність статистичного прогнозування цих індикаторів для дослідження перспектив розвитку рівня життя в країні. Валовий внутрішній продукт відображає стан економіки в державі і використовується для оцінки результатів виробництва та споживання, темпів економічного зростання, продуктивності праці, а також формує уявлення про загальний матеріальний добробут населення. Рівень заробітної плати як соціально-економічна категорія є основним джерелом доходів зайнятого населення і значною мірою характеризує матеріальний стан членів суспільства. Практичні результати прогнозування рівня життя є основою для обґрунтування та прийняття управлінських рішень щодо подальшого соціально-економічного розвитку країни. Визначено довірчі межі, в яких буде знаходитися обсяг валового внутрішнього продукту в розрахунку на одного зайнятого та оплата праці найманих працівників у розрахунку на одного зайнятого в Україні у 2020 р. Сьогодні в умовах невизначеності і швидких змін внутрішнього та зовнішнього середовища важливо передбачати можливі варіанти розвитку ключових показників рівня життя населення та вміти упередити настання можливих небажаних наслідків і тенденцій світової пандемії, що мала свій початок у 2020 році. The article examines the essence and importance of forecasting the main indicators of standard of living for the formation of sustainable economic development of the country. Statistical forecasting of standard of living is an information base for determining the goals and directions of socio-economic development of a country, for development of indicative macroeconomic parameters and their justification, as well as management decisions to achieve the desired standard of living. The input data for forecasting the standard of living of the population, determining the main directions of development of the country is the proposed system of statistical indicators of standard of living of the population of Ukraine for 2010-2019. The main ones are such macroeconomic indicators as: gross domestic product per capita, inflation rate, an average life expectancy, human development index, etc. The methodological basis of the study is a well-known method of correlation-regression analysis. The regression analysis was performed on the basis of the constructed regression equations for each of the investigated dependent variables. In particular, the statistical basis for forecasting standard of living in the context of sustainable development were two key macroeconomic indicators – gross domestic product for one person employed and the payment for one employee. The expediency of statistical forecasting of these indicators for prospect development research of standard of living in the country is substantiated. Gross domestic product reflects the state of the economy in a country and is used to assess the results of production and consumption, economic growth, labor productivity, as well as forms an idea of the general material welfare of the population. The level of wages as a socio-economic category is the main source of income of the employed of the population and largely characterizes the material condition of members of society. The practical results of forecasting the standard of living are the basis for substantiation and management decisions for further socio-economic development of the country. It has been determined the limits within which the volume of gross domestic product for one person employed and the payment for one employee in Ukraine in 2020 will be located. Today, in conditions of uncertainty and rapid changes in the internal and external environment, it is important to anticipate possible options for the development of key indicators of standard of living and be able to prevent possible adverse effects and trends of the global pandemic that began in 2020.
Опис
Ключові слова
рівень життя; якість життя; добробут; валовий внутрішній продукт; оплата праці; прогнозування; регресійний аналіз; кореляційний аналіз., standard of living; quality of life; welfare; gross domestic product; salary; forecasting; regression analysis; correlation analysis.
Бібліографічний опис
Заєць С. В. Статистичне прогнозування показників рівня життя населення в контексті сталого розвитку / С. В. Заєць // European scientific journal of Economic and Financial innovation. – 2020. – № 2 (6). – С. 132–145.
Зібрання