Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців математичної освітньої галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник науки та освіти
Анотація
Стаття присвячена дослідженню процесів набуття професійної компетентності майбутніми фахівцями математично-освітньої галузі в Україні. Визначено проблеми математично викладацької діяльності крізь призму Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту». Означено роль фахівця математичної галузі у підтриманні належного рівня соціально-освітнього розвитку. Концептуалізовано умови сприйняття викладацької персоналії у ЗВО (закладах вищої освіти) здобувачами вищої математичної освіти. Надано ідеальну модель взаємодії формату «надавач освіти (викладач) – здобувач освіти (студент, магістрант, аспірант) у математично орієнтованих ЗВО України. Означено теоретико-практичні аспекти формування професійної компететності майбутнього освітньоматематичного фахівця з точки зору методології. Досліджено взаємозв’язок між набуття професійних компетентностей фахівцями математичної галузі України та забезпеченням ринково-трудових потреб сьогодення (економічна площина). Надано приклади застосування інформаційно-математичних умінь, знань та навичок (міждисциплінарне моделювання та/або інформаційне моделювання). Наголошено на викликах діджиталізації освітніх послуг та можливостей онлайн-математичного опанування матеріалу в режимі ІТ-навчання (аспект цифрової трансформації ISSN 2786-6165 (ONLINE) №3(9) 2023 646 України відповідно до повноважень Міністерства цифрової трансформації, визначених ПКМУ № від 18.09.2019 р. «Питання Міністерства цифрової трансформації України». Розглядається специфічний симулякр вивчення алгебри здобувачами повної середньої та вищої освіти в Україні крізь призму студентсько-викладацької взаємодії щодо опанування базових понять даного курсу. Визначено форми та методи підвищення професійної кваліфікації викладачами математичних компетентностей в Україні. The article is devoted to the study of the processes of acquiring professional competence by future specialists in the mathematical and educational field in Ukraine. The problems of mathematical and teaching activities are identified through the prism of the Law of Ukraine "On Education" and the Law of Ukraine "On Higher Education". The role of a specialist in the field of mathematics in maintaining the appropriate level of social and educational development is defined. Conceptualized are the conditions of perception of teaching personnel in higher education institutions (institutions of higher education) by students of higher mathematics education. An ideal model of interaction of the format "provider of education (teacher) - acquirer of education (student, master's degree, postgraduate) in mathematically oriented higher education institutions of Ukraine is presented. The theoretical and practical aspects of the formation of the professional competence of the future educational- ISSN 2786-6165 (ONLINE) №3(9) 2023 647 mathematical specialist from the point of view of methodology are determined. The relationship between the acquisition of professional competences by specialists in the mathematical branch of Ukraine and the provision of today's market and labor needs (economic plane) has been studied. Examples of the application of information-mathematical skills, knowledge and skills (interdisciplinary modeling and/or information modeling) are provided. The challenges of digitalization of educational services and the possibilities of online mathematical mastery of the material in the IT-learning mode are emphasized (an aspect of the digital transformation of Ukraine in accordance with the powers of the Ministry of Digital Transformation, defined by PCMU No. dated 18.09.2019 "Issues of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine". A specific simulacrum of studying algebra by students of full secondary and higher education in Ukraine is considered through the prism of student-teacher interaction in mastering the basic concepts of this course. Forms and methods of professional qualification improvement by teachers of mathematical competences in Ukraine have been determined.
Опис
Ключові слова
математична освітня галузь, математична освіта, фахівець-математик, освітньо-професійні компетентності, педагогічно-освітня складова, mathematical educational branch, mathematical education, mathematician specialist, educational and professional competences, pedagogical and educational component
Бібліографічний опис
Ярова О. А., Скасків Л. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців математичної освітньої галузі / О. А. Ярова, Л. В. Скасків //Вісник науки та освіти – 2023. – Вип. № 3(9) – С. 645–655.
Зібрання