Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації

Анотація
Монографія присвячена дослідженню фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації. Розкрито сутність фінансових інструментів регіонального розвитку та удосконалено їхню класифікацію. Значну увагу приділено розгляду чинників та передумов регіонального розвитку в умовах децентралізації. Проаналізовано сучасний стан фінансового забезпечення регіонального розвитку в Україні. Запропоновано напрями вдосконалення фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації. Розраховано на науковців, викладачів закладів вищої освіти, керівників та фахівців органів державної влади і органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами регіонального розвитку та його фінансового забезпечення. The monograph is devoted to the study of financial instruments of regional development in Ukraine in the context of decentralization. The essence of financial instruments of regional development is revealed and their classification is improved. Considerable attention is paid to the factors and prerequisites for regional development in the context of decentralization. The current state of financial support for regional development in Ukraine is analyzed. Directions for improving the financial instruments of regional development in Ukraine in the context of decentralization are proposed. The article is intended for researchers, teachers of higher education institutions, managers and specialists of state authorities and local self-government bodies, students of economic specialties, as well as anyone interested in modern problems of regional development and its financial support.
Опис
Ключові слова
регіональний розвиток, фінансове забезпечення, децентралізація, regional development, financial support, decentralization
Бібліографічний опис
Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації : монографія [Електронний документ] / М. Д. Бедринець, М. О. Кужелєв, Т. А. Коляда [та ін.] ; за заг. ред. М. Д. Бедринець ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 318 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 169).
Зібрання