Організація проведення експертиз та експертних досліджень з оплати праці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Видавництво Ліра-К.
Анотація
Стаття присвячена узагальненню підходів до проведення експертиз та експертних досліджень операцій нарахування та виплати заробітної плати. Метою статті є визначення підходів до проведення експертизи та експертних досліджень операцій з нарахування та виплати доходів одержаних у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами з урахуванням сучасних умов організації обліку суб’єктів господарювання України. Узагальнено теоретичні підходи до визначення економічної сутності заробітної плати та її видів. Узагальнено нормативну базу з обліку та контролю операцій з нарахування та виплати доходів. Проаналізовано судову практику, щодо методик та організації проведення експертиз та експертних досліджень з питань оплати праці. Виходячи з експертної практики, систематизовано підходи до проведення експертних досліджень які пов’язані з дослідженнями стану трудової дисципліни та дотримання законодавства про працю. The article is devoted to the generalization approaches to conducting examinations and expert studies of operations of calculation and payment of wages. The purpose of the article is to determine the approaches to the examination and expert studies of operations on the calculation and payment of income received in the form of wages, other incentive and compensatory payments paid to the taxpayer in connection with labor relations, taking into account the current conditions organization of accounting entities of Ukraine. Theoretical approaches to determining the economic nature of wages and their types are summarized. Approaches on the regulatory framework for accounting and control of operations on accrual and payment of income are systematized. The caselaw on organization of carrying out of examinations and expert researches on questions of remuneration is analyzed. Based on expert practice, approaches to conducting expert studies related to studies of the state of labor discipline and compliance with labor legislation have been systematized.
Опис
Ключові слова
заробітна плата, доходи, оподаткування доходів, фізичні особи, wages, income, income taxation, individuals
Бібліографічний опис
Рудая М. І. Організація проведення експертиз та експертних досліджень з оплати праці / М. І. Рудая // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий наук.-метод. зб. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2020. Вип. 65. – С. 567–575.
Зібрання