Формування фізичних навантажень засобами фізичної підготовки студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо показників здоров'я молоді не лише є об'єктивними індикаторами соціальної успішності та якості життя, а й критеріями соціального благополуччя суспільства. У економічній ситуації, що склалася на сьогодні, підлітки та молоді люди віком до 25 років, за рахунок яких і буде збільшуватиметься частка економічно активно населення країни, виявляються найбільш уразливими. Тому збереження здоров'я молодого покоління грає вирішальну роль ефективному оздоровленні популяції загалом». За даними медоглядів за останні 10-15 років захворюваність серед студентської молоді зросла на 10%, продовжує зменшуватися кількість здорових студентів і навпаки, збільшується кількість студентів, що мають 2-5 захворювання". Вони вважають, що «цьому сприяє постійна зміна змісту та структури освітнього процесу у ЗВО, пов'язана з конкурентоспроможністю випускників на ринку праці, що призводить до збільшення навчального навантаження та інтенсифікації навчання. In the qualification work, issues related to youth health indicators are not only objective indicators of social success and quality of life, but also criteria for the social well-being of society. In the current economic situation, adolescents and young people under the age of 25, who will increase the share of the economically active population of the country, are the most vulnerable. Therefore, preserving the health of the young generation plays a decisive role in the effective improvement of the population as a whole." According to medical examiners, over the past 10-15 years, morbidity among student youth has increased by 10%, the number of healthy students continues to decrease, and vice versa, the number of students with 2-5 diseases is increasing." They believe that "this is facilitated by a constant change in the content and structure of the educational process in higher education institutions, related to the competitiveness of graduates on the labor market, which leads to an increase in the educational load and intensification of studies.
Опис
Ключові слова
студентська молодь, рухова активність, засоби, навчання, здоров’я, student youth, motor activity, means, education, health
Бібліографічний опис
Комар Я. І. Формування фізичних навантажень засобами фізичної підготовки студентської молоді : кваліфікаційна робота / Я. І. Комар ; наук. кер. С. В. Крупеня ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 70 с.