Інституціональна економіка

Анотація
Навчальний посібник адресований студентам, які здобувають перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, 056 Міжнародні економічні відносини; галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Навчальний посібник включає такі теми: інституціоналізм як напрям економічної теорії; інститути, правила, норми та їх роль у регулюванні поведінки; теорії прав власності; теорія трансакційних витрат; економічна теорія контрактів; інституціональний аналіз ринку; інституціональні теорії фірми; інституціональна теорія держави; теорія інституційних змін. The study guide is addressed to students who obtain the first (bachelor) degree of higher education in the field of knowledge 05 Social and behavioral sciences, specialty 051 Economics, 056 International economic relations; fields of knowledge 07 Management and administration, specialties 071 Accounting and taxation, 072 Finance, banking and insurance, 073 Management, 076 Entrepreneurship, trade and stock exchange activity. The study guide includes the following topics: institutionalism as a direction of economic theory; institutions, rules, norms and their role in regulating behavior; theories of property rights; the theory of transaction costs; economic theory of contracts; institutional market analysis; institutional theories of the firm; institutional theory of the state; the theory of institutional changes.
Опис
Ключові слова
економіка, міжнародні економічні відносини, управління, адміністрування, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування, менеджмент, підприємництво, торгівля, біржова діяльність, economy, international economic relations, management, administration, accounting and taxation, finance, banking, insurance, management, entrepreneurship, trade, stock exchange
Бібліографічний опис
Інституціональна економіка : навч. посіб. [Електронний документ] / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко [та ін.] ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України. ‒ 2020. – 302 с. ‒ (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 77).