Державотворча проблематика в друкованих ЗМІ початку ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Український інформаційний простір
Анотація
Досліджується український пресовий дискурс початку ХХ століття як актуальний науковий об’єкт через непересічне значення для формування українства, підготовку передумов для української революції та відстоювання її завоювань. Автором важливою його частиною вважаються публікації, присвячені українському духовному відродженню, мовно-культурологічній проблематиці як фундаменту та інструменту виборювання української державності. Період неодноразово привертав увагу істориків (В. Верига, Д. Дорошенко, Г. Касьянов, П. Губа,В. Меша), маємо глибокі й комплексні наукові дослідження журналістикознавців (І. Крупський, І. Михайлин, Н. Сидоренко, М. Тимошик, П. Федоришин), однак існує потреба поглиблення розуміння окремих аспектів проблеми, уточнення акцентів через можливість залучення до наукового обігу нових видань, фактологічних даних, коригування на цій основі певних історичних оцінок. Завданнями статті є диференціація тематичних напрямів боротьби за утвердження державності України в демократично-національній пресі початку ХХ століття; окреслення проблемно-тематичних і жанрових конструктів пресової боротьби за утвердження української мови як важливого засобу націє і державотворення; аналіз системи прийомів і засобів, використовуваних авторами і редакціями демократичних українських видань, зокрема щоденної безпартійної газети «Відродження», українських сатиричних журналів «Будяк», «Ґедз», «Реп’яхи». Окреслюються тематичні напрями пресової боротьби за утвердження державності України на початку ХХ століття. Аналізується відображення в українській періодиці (газеті «Відродження», сатиричних журналах «Ґедз», «Будяк», «Реп’яхи») одного із важливих її аспектів — відстоювання державної мови. Встановлюються проблемно-тематичні, жанрові конструкти репрезентації в друкованих ЗМІ проблеми запровадження української мови як важливого засобу націє- і державотворення. Описується роль української демократичної преси у формуванні й систематизації норм української мови, розширенні сфери її побутування. The article deals with the press discourse of the XXth century beginning as a rele vant scientific object, having an outstanding significance for Ukrainian nation formation, preparation of prerequisites for Ukrainian revolution and its achievements defense. As one of its important part, the author considers publications, devoted to Ukrainian spiritual revival, language and cultural problems as the basis and instrument in the strug gle for Ukrainian statehood. Not once did this period attract attention of histo rians (V. Veryha, D. Doroshenko, H. Kasianov, P. Huba), we have thorough and complex scientific researches (I. Krupskyi, I. Mykhailyn, N. Sydorenko, M. Tymoshyk, P. Fedoryshyn), but there exists a problem of deeper understanding of some problem aspects, accent adjustment due to the possibility of attracting new publications, fact data, updating of certain historic assessments on this basis. The tasks of the article are to differentiate thematic directions of struggle for strengthening Ukrainian statehood in democratic-national press at the XXth century beginning; to outline problem-thematic and genre constructs of press struggle for Ukrainian language consolidation as important means of nation- and state formation; to analyze the systems of means and devices, used by authors and editorial boards of democratic Ukrainian periodicals — daily unaffiliated newspaper “Vidrodzhennia” (“Revival”), Ukrainian satiric journals “Budiak” (“Thistle”), “Gedz”, “Repiakhy” (“Burdocks”). Thematic directions of the press struggle for strengthening Ukrainian statehood at the XXth century beginning are drawn a line round. The reflection of one of its important aspects — defending the Ukrainian language — in Ukrainian periodicals (newpaper “Vidrodzhennia”, satiric journals “Gedz”, “Budiak”, “Repiakhy”) is analyzed. Problem-thematic, genre constructs of representation of the Ukrainian language problem as an important means of nation and statehood formation in printed mass media are stated. The role of Ukrainian democratic press in the formation and systematization of the Ukrainian language norms and its expansion are described.
Опис
Ключові слова
державна мова, газетна мова, мовна норма, лексикографічні джерела, сатиричний журнал, official language, newspaper language, language norm, lexicographic sources, satiric journal
Бібліографічний опис
Зикун Н. Державотворча проблематика в друкованих ЗМІ початку ХХ століття / Н. Зикун // Український інформаційний простір. – 2018. – № 2. – С. 160–175.
Зібрання