Актуальні проблеми теорії держави і права

Анотація
У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми теорії держави і права. Усі теми та питання навчальної дисципліни викладені з урахуванням сучасних теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юридичної науки. Навчальний посібник складається з десяти тем, які охоплюють актуальну проблематику науки теорії держави і права, питань для самоконтролю з тезисними коментарями, ділових ігор, додаткових задач, тематики для творчих завдань, списку контрольних питань та бібліографічного опису. Призначений для підготовки студентів (курсантів) у галузі знань «Право» за напрямом підготовки «Право». The textbook covers current issues of the theory of state and law. All topics and issues of the discipline are presented taking into account modern theoretical and methodological achievements of world and domestic legal science. The textbook consists of ten topics, which cover topical issues of science, theory of state and law, questions for self-control with thesis comments, business games, additional tasks, topics for creative tasks, a list of control questions and bibliographic description. Designed to prepare students (cadets) in the field of knowledge "Law" in the field of training "Law".
Опис
Ключові слова
право, держава, суспільство, проблеми сутності, проблеми усунення, проблеми співвідношення, правовий нігілізм, правовий вплив, праворозуміння, правовий ідеалізм, національне право, міжнародне право, law, state, society, problems of essence, problems of elimination, problems of correlation, legal nihilism, legal influence, legal understanding, legal idealism, national law, international law
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми теорії держави і права : навч. посіб. / А. Є. Шевченко, В. В. Топчій, С. В. Кудін [та ін.] ; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. – 200 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 79).