Сучасний стан рівня та динаміки злочинності у сфері незаконної трансплантації органів і тканин людини в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Злочинна діяльність у сфері трансплантації органів або тканин людини за своєю природою є латентним явищем, що характеризується закріпленням у чинному кримінальному законодавстві, цілісністю, вирізняється поетапним розвитком, мотивом отримання грошової винагороди, особливостями особи-злочинця та розвиненою злочинною інфраструктурою. Досліджено, що знання специфіки кримінологічної характеристики злочинної діяльності у сфері трансплантації органів або тканин людини сприяє розробці ефективних кримінологічних заходів, спрямованих на протидію їй, а також вдосконаленню чинного законодавства, що сприятиме повній регламентації відносин у сфері трансплантації, що допоможе уникнути проблемних питань при визначенні порушення встановленого порядку. Criminal activity in the field of transplantation of human organs or tissues by its nature is a latent phenomenon, characterized by enshrined in current criminal law, integrity, characterized by gradual development, the motive for receiving monetary rewards, the characteristics of the offender and developed criminal infrastructure. It is investigated that knowledge of the specifics of criminological characteristics of criminal activity in the field of transplantation of human organs or tissues contributes to the development of effective criminological measures to combat it, as well as improving existing legislation that will help fully regulate relations in the field of transplantation. established order.
Опис
Ключові слова
незаконна трансплантація, органи і тканини людини, донор, реципієнт, illegal transplantation, human organs and tissues, donor, recipient
Бібліографічний опис
Жерж Л. А. Сучасний стан рівня та динаміки злочинності у сфері незаконної трансплантації органів і тканин людини в Україні / Л. А. Жерж // Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 12 грудня 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 114–119.
Зібрання