Місце «Хімії» та «Основ технологій виробництва товарів» як освітніх компонент у підготовці майбутніх митних брокерів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Varna, Bulgaria
Анотація
Основою успіху митного брокера є вірно встановлені коди товарів, своєчасна і повна сплата відповідних платежів і вірне оформлення товаросупровідних документів. Правильна класифікація кодування товарів є важливим складовим елементом системи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, оскільки від неї залежить встановлення їхньої вартості за об’єктивними критеріями і, відповідно, обґрунтоване нарахування і стягнення митних платежів. Крім цього, вірна класифікація товарів має велике значення й для підвищення об'єктивності митної статистики зовнішньоекономічної діяльності, оскільки остання використовується для вироблення оптимальної митної політики країни. Таким чином, знання хімії і основ технологій виробництва товарів перед викладанням курсу «Товарна номенклатура ЗЕД» у підготовці майбутніх митних брокерів сприяє: вільно оперувати професійною термінологією товарознавства і технологій виробництва товарів; ідентифікувати, описувати, кодувати і характеризувати товари з позицій сучасного товарознавства; самостійно вдосконалювати набуті знання і навички з товарознавства та експертизи в митній справі; застосовувати системи опису та кодування товарів, використовуючи міжнародні класифікатори відповідно до особливостей класифікації товарів в митних цілях, здійснювати ідентифікацію товарів за визначеним кодом згідно із УКТЗЕД. The basis of the success of the customs broker is the correctly established codes of goods, timely and full payment of the relevant payments and the correct execution of shipping documents. The correct classification of goods coding is an important component of the system of customs regulation of foreign economic activity, as it depends on the establishment of their value according to objective criteria and, accordingly, reasonable accrual and collection of customs duties. In addition, the correct classification of goods is of great importance for improving the objectivity of customs statistics of foreign economic activity, as the latter is used to develop optimal customs policy. Thus, knowledge of chemistry and basics of production technologies before teaching the course "Commodity nomenclature of foreign economic activity" in the training of future customs brokers contributes to: free to operate with professional terminology of commodity science and production technologies; identify, describe, encode and characterize goods from the standpoint of modern commodity science; independently improve the acquired knowledge and skills in commodity science and expertise in customs; apply systems of description and coding of goods, using international classifiers in accordance with the peculiarities of the classification of goods for customs purposes, to identify goods by a certain code in accordance with Ukrainian classification of goods of foreign economic activity.
Опис
1. Митний брокер: хто він? URL: https://www.owe.com.ua/ua/blog/tamozhennyj-broker-chem-zanimaetsya/ (дата звернення: 08.01.2022). 2. Митний брокер: хто такий митний брокер і чим він займається? URL: https://dchgroup.com.ua/ukr/mitniy-broker/#obovyazky (дата звернення: 09.01.2022). 3. Дистанційні курси митних брокерів URL: https://ambu.org.ua/cours/ (дата звернення: 11.01.2022). 4. Український класифікатор товарів (УКТ ЗЕД). URL: http://consult-ved.com.ua/inform/uktzd?languech=ua (дата звернення: 13.01.2022). 5. Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1243. URL: http://surl.li/bdwqn (дата звернення: 18.01.2022).
Ключові слова
організація навчального процесу, підготовка митних брокерів, професійні компетентності, коди товарів, українська класифікація товарів зовнішньо-економічної діяльності, organization of the educational process, training of customs brokers, professional competencies, product codes, Ukrainian classification of goods for foreign economic activity
Бібліографічний опис
Авраменко Н. Л. Місце «Хімії» та «Основ технологій виробництва товарів» як освітніх компонент у підготовці майбутніх митних брокерів [Електронний ресурс] / Н. Л. Авраменко, Г. В. Дем’янчук // Modern challenges to science and practice : abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference, 24-26 January 2022, Varna. ‒ Bulgaria, 2022. ‒ P. 131‒137. ‒ Режим доступу: https://eu-conf.com
Зібрання