Проблеми переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтава : ЦФЕНД
Анотація
Означено шляхи вирішення проблеми запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності, які забезпечують зрозумілість та доступність бухгалтерської інформації для суб’єктів міжнародного ринку, усувають економічні й торговельні бар’єри між країнами, активізують надходження іноземних інвестицій, дають можливість сформувати конкурентоспроможне ринкове середовище. Визначено шляхи уніфікації та стандартизації національних облікових систем. Описано труднощі підприємств, які добровільно обирають складання звітності за МСФЗ. Описано переваги складання фінансової звітності за МСФЗ та можливість адаптування вітчизняної фінансової звітності до положень, принципів та вимог МСФЗ з метою виходу на світові ринки. Ways to solve the problem of implementation of International Financial Reporting Standards, which ensure clarity and accessibility of accounting information for international market participants, eliminate economic and trade barriers between countries, increase foreign investment, provide an opportunity to create a competitive market environment. Ways to unify and standardize national accounting systems are identified. The difficulties of companies that voluntarily choose to report under IFRS are described. The advantages of preparing financial statements in accordance with IFRS and the possibility of adapting domestic financial statements to the provisions, principles and requirements of IFRS in order to enter world markets are described.
Опис
Ключові слова
фінансова звітність, національні стандарти, міжнародні стандарти фінансової звітності, стандартизація, проблеми адаптації., financial reporting, national standards, international financial reporting standards, standardization, adaptation problems
Бібліографічний опис
Гордієнко Т. В. Проблеми переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності / Т. В. Гордієнко, Т. М. Сторожук // Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 24 жовтня 2019 р., м. Полтава : у 7 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С 14–16.
Зібрання