Удосконалення правового регулювання митної справи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький
Анотація
У збірнику представлено матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Удосконалення правового регулювання митної справи», що відбулась 16 травня 2018 року. Розміщені у збірнику тези доповідей присвячені удосконаленню правового регулювання митної справи, а саме: висвітленню проблемних питань реалізації митного законодавства; розгляду актуальних питань застосування правил преференційного походження товару; аналізу нормативно-правових та організаційних аспектів запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів тощо. Матеріали, включені до збірника, можуть бути корисними як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і практиків, фахівців митної справи. . The collection presents the materials of the scientific and practical Internet conference "Improvement of the Legal Regulation of Customs Affairs", held on May 16, 2018. The abstracts contained in the collection are devoted to the improvement of legal regulation customs affair, particularly: coverage of problem issues in the implementation of customs legislation; consideration of topical issues of application of rules of preferential origin of goods; analysis regulatory and organizational aspects of the prevention and counteraction of illegal the movement of tobacco products through the customs border of Ukraine. The materials included in the collection may be useful both for scholars, teachers, postgraduate students, students, and practitioners, customs professionals.
Опис
Ключові слова
Державна фіскальна служба України, митна справа, правове регулювання, митне законодавство, походження товару, запобігання та протидія митним правопорушенням, State Fiscal Service of Ukraine, Customs Affair, law regulation, Customs Law, goods' origin, prevention and contraction to Customs Offenses
Бібліографічний опис
Удосконалення правового регулювання митної справи : матер. наук.-практ. інтернет-конф., 16 травня 2018 р., Хмельницький / Ун-т державної фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики, НДЦ митної справи ; ред. кол. : В. І. Коротун, О. С. Нагорічна, В. І. Царенко [та. ін.]. – Хмельницький, 2018. – 87 с.