Формування та управління собівартістю продукції» за матеріалами ДП «Антонов»

dc.contributor.authorВершиніна Дарія Олександрівна
dc.contributor.authorVershynina Dariya Oleksandrivna
dc.date.accessioned2023-05-05T11:18:43Z
dc.date.available2023-05-05T11:18:43Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає в узагальненні теоретичних основ і сучасної практики формування собівартості продукції, а також пошуку шляхів вдосконалення управління собівартістю продукції підприємства. Завдання роботи полягає у з’ясуванні наукових підходів до визначення поняття «собівартість» та види собівартості продукції підприємства; провести оцінку методичних підходів до формування собівартості продукції підприємства; дати загальну характеристику та аналіз фінансово-господарського стану підприємства ДП «Антонов»; розкрити формування собівартості продукції на підприємстві ДП «Антонов»; дослідити проблеми та запропонувати шляхи вдосконалення управління собівартості продукції підприємства. Предмет дослідження полягає в узагальненні теоретичних основ та сучасної практики формування та управління собівартості продукції підприємства ДП «Антонов». Об’єктом дослідження виступає процес формування та управління собівартістю продукції підприємства. За результатами дослідження систематизовано теоретичні та практичні аспекти формування та управління собівартістю продукції підприємства, а також виокремлено та запропоновано декілька шляхів підвищення ефективності формування та управління собівартістю продукції ДП «Антонов». Одержані результати можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем підвищення ефективності формування та управління собівартістю продукції підприємства, у практичній діяльності – одержані результати розрахунків на основі яких було запропоновано шляхи удосконалення управління собівартості продукції ДП «Антонов». The purpose of the work is carried out in the general theoretical foundations and modern practice of the formation of the cost of production, as well as the search for ways to improve the management of the cost of production of the enterprise. The task of the work is to find out scientific approaches to the definition of the concept of "cost" and types of cost of the company's products; carry out an assessment of methodical approaches to the formation of the cost price of the company's products; to give a general description and analysis of the financial and economic condition of the enterprise "Antonov"; to disclose the formation of production costs at the enterprise of the State Enterprise "Antonov"; to investigate problems and propose ways to improve the cost management of the company's products. The subject of the research takes place in the general theoretical foundations and modern practice of formation and management of the cost of the enterprise "Antonov". The object of the study is the process of formation and management of the enterprise's production cost. Based on the results of the study, the theoretical and practical aspects of the formation and management of the company's commercial products were systematized, and several ways of increasing the efficiency of the formation and management of the commercial products of the Antonov State Enterprise were identified and proposed. The obtained results can be used in further theoretical studies of the problems of increasing the efficiency of the formation and management of the company's products, in practical activity - the summary results of calculations on the basis of which it was possible to improve the management of the production of the "Antonov" SE.
dc.identifier.citationВершиніна Д. О. Формування та управління собівартістю продукції» за матеріалами ДП «Антонов» : кваліфікаційна робота / Д. О. Вершиніна ; наук. кер. О. І. Піжук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 52 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/300
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectформування, управління, собівартості продукції; ефективність діяльності підприємства
dc.subjectformation, management, cost of production; efficiency of the enterprise
dc.titleФормування та управління собівартістю продукції» за матеріалами ДП «Антонов»
dc.title.alternativeFormation and management of the cost of production according to the materials of the State Enterprise "Antonov"
Файли