Мотиваційний вплив діяльності на малий бізнес

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі виділено поняття «підприємницька діяльність» як особливий вид діяльності суб’єкта, який має чітку прибуткову спрямованість і має свої особливості: ознаки ризику, спрямованості, ініціативності, самостійності, активності та свобода вибору. Підприємницька діяльність має мотиваційний патерн. У результаті емпіричного дослідження підтверджено достовірність запропонованої нами мотивації підприємницької діяльності. Встановлено, що підприємці мають в цілому адекватну мотивацію цілям і завданням підприємницької діяльності. Виявлено, що мотиви ділового успіху та мотиви свободи та незалежності були найбільш представлені у свідомості підприємців. Мотиви самореалізації та мотиви свободи та незалежності виявилися соціально бажаними серед підприємців. Мотиви самоповаги та самоповаги, а також мотиви успіху в бізнесі виявилися соціально небажаними для підприємців. Під час дослідження за мотивацією до підприємницької діяльності було виділено основні типи підприємців Проведений аналіз успішності підприємців виявився переважним середнього та високого рівня успішності підприємців. Високий рівень успішності мають 33,3% підприємців, середній – 45,8%, низький – 20,9%. Встановлено наявність статистично значущих зв’язків між показниками успішності підприємницької діяльності та смисложиттєвими орієнтаціями, що свідчить про те, що діяльність для підприємця значною мірою є можливістю знайти та реалізувати сенс життя. Проаналізовано зв’язок між типом підприємницької мотивації та успішністю підприємця. Високий рівень успіху спостерігається в групах «Підприємців, орієнтованих на прибуток» та «Істинних підприємців». «Пасивні» та «Вимушені» підприємці демонструють низький рівень успішності. Встановлено, що найбільш сприятливим типом підприємця з точки зору мотивації підприємницької діяльності є мотивація «Істинних підприємців». Необхідно розвивати мотивацію «Підприємців, орієнтованих на прибуток», «Пасивних» і «Вимушених» підприємців. Встановлено зв’язок мотивації до підприємницької діяльності та успішності підприємця зі статтю підприємця. Так, у чоловіків сильнішими є мотиви поваги та визнання, у жінок - бажання мати цікаву роботу, пов’язану зі спілкуванням. Встановлено, що мотивація до підприємницької діяльності та успішність підприємця пов’язані з віком підприємця. Встановлено, що зі збільшенням віку підприємця спостерігається тенденція до зниження сили мотивацій, зокрема: знижується сила мотивації ділового успіху, ініціативи та активності, поваги та самооцінки. Найбільше своє життя з підприємництвом пов’язують респонденти віком від 31 до 40 років. Розроблено та проведено тренінг «Кроки до успіху, мотивуючи себе бути найкращим» автором досліджено те, що рівень мотивації після проведеного тренінгу значно підвищився на 20-35 % для всіх груп підприємців. The robot sees the concept of “entrepreneurial activity” as a special type of activity of the subject, which has a clear directness and has its own peculiarities: signs of rhyme, directness, initiative, self Interest, activity and freedom of choice. Entrepreneurial activity has a motivational pattern. The result of an empirical investigation confirmed the reliability of the motivation for entrepreneurial activity we identified. It has been established that entrepreneurs generally have adequate motivation for the goals and objectives of their entrepreneurial activity. It was revealed that the motives of business success and the motives of freedom and independence were most represented among the respondents. The motives of self-realization and the motives of freedom and independence appeared to be socially cherished among entrepreneurs. The motives of self-esteem and self-esteem, as well as the motives for success in business, turned out to be socially unacceptable for entrepreneurs. During the study of motivation for entrepreneurial activity, the main types of entrepreneurs were seen. The analysis of the success of entrepreneurs emerged as the most important of medium and high level of success. Relations of entrepreneurs. A high level of success is observed in 33.3% of entrepreneurs, an average level – 45.8%, a low level – 20.9%. The presence of statistically significant connections between indicators of the success of entrepreneurial activity and complex orientations has been established, which indicates those that the activity for entrepreneurial activity is significant I have the opportunity to know and realize the sense of living. The connections between the type of entrepreneurial motivation and entrepreneurial success were analyzed. A high level of success is observed in the groups of “profit-oriented entrepreneurs” and “true entrepreneurs”. “Passive” and “Violent” entrepreneurs demonstrate a low success rate. It has been established that the most responsive type of acceptance from the point of view of motivation for entrepreneurial activity is the motivation of “True entrepreneurs”. It is necessary to develop the motivation of “profit-oriented”, “passive” and “compulsive” entrepreneurs. A link has been established between motivation and the success of the job and the status of the job. Thus, men have strong motives for love and recognition, while women have strong motives for the love of their mother’s work, which is related to their spirts. It has been established that motivation for entrepreneurial activity and success in entrepreneurial activity are associated with the age of entrepreneurial activity. Get up, Sho Zi Zbilshennyam vika Pіdprimsya, there is a tendency to the backbone of the motivation, Zokrema: the power of the motivation of the Dalovhakhu, Iinitivati is active, the cooks that are self -incorporal. Respondents between the ages of 31 and 40 associate their lives most with their employment. The author has completed and conducted the training “Shortcuts to success, motivating yourself to be the best”, and the author has found that the level of motivation after the training significantly increased by 20-35% for all groups of participants.
Опис
Ключові слова
мотивація, стимул, мотив, успіх, крок, підприємець, motivation, stimulus, motive, success, step, entrepreneur
Бібліографічний опис
Анікієнко К. І. Мотиваційний вплив діяльності на малий бізнес : кваліфікаційна робота / К. І. Анікієнко ; наук. кер. О. О. Нежинська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. психології, педагогіки та суспільних дисциплін. Ірпінь, 2024. 101 с.