Обліково-аналітичне забезпечення контролінгу діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в обґрунтуванні напрямів обліково-аналітичного забезпечення контролінгу діяльності підприємства. Завданнями роботи є: дослідити економічний зміст поняття «контролінг» як об’єкту управління на підприємстві; систематизувати методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення контролінгу діяльності підприємства; навести загальну характеристику економічної діяльності Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; визначити особливості формування інформаційного забезпечення контролінгу діяльності досліджуваної компанії; визначити особливості формування облікового забезпечення контролінгу діяльності досліджуваної компанії; навести збалансовану систему показників діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; розробити управлінську звітність в системі контролінгу діяльності досліджуваної компанії. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та наукові засади обліково-аналітичного забезпечення контролінгу діяльності підприємства. Об’єктом дослідження виступає система контролінгу діяльності підприємства. За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації з удосконалення методики та організації обліково-аналітичних процедур з контролінгу діяльності підприємством як основи прискорення обробки та представлення економічної інформації для прийняття управлінських рішень. Одержані результати можуть бути використані в організації обліково-аналітичного процесу менеджменту підприємства. Дипломна робота містить 55 сторінок, 16 таблиць, 6 рисунків, список використаних джерел з 33 найменувань, 3 додатків. The purpose of the work consists in substantiating the areas of accounting and analytical support for controlling the company's activities. The tasks of the work are: to investigate the economic meaning of the concept of "controlling" as an object of management at the enterprise; to systematize methodical aspects of accounting and analytical support for controlling the enterprise's activities; to provide a general description of the economic activity of the Private Joint Stock Company "Kyiv Roshen Confectionery Factory"; to determine the peculiarities of the formation of information support for controlling the activities of the company under investigation; to determine the peculiarities of the formation of accounting support for controlling the activities of the company under investigation; to provide a balanced system of activity indicators of PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen"; to develop management reporting in the system of controlling the activity of the company under study. The subject of the work is the theoretical, methodical and scientific principles of accounting and analytical support for controlling the company's activities. The object of research is the system of controlling the company's activities. The results of the work formulate practical recommendations formulated for improving the methodology and organization of accounting and analytical procedures for controlling the company's activities as a basis for accelerating the processing and presentation of economic information for management decision-making. The obtained results can be used in the organization of accounting and analytical process by the management of the enterprise
Опис
Ключові слова
контролінг, обліково-аналітичне забезпечення, система показників контролінгу., controlling, accounting and analytical support, system of controlling indicators.
Бібліографічний опис
Музика В. О. Обліково-аналітичне забезпечення контролінгу діяльності підприємства : кваліфікаційна робота / В. О. Музика ; наук. кер. Л. В. Титенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 55 с.