Рекреація і туризм

Анотація
У навчальному посібнику «Рекреація і туризм» викладено сучасні оздоровчі технології рекреації та туризму, засоби оздоровчих технологій спорту і реабілітації, загальні основи фізкультурно-спортивної реабілітації та ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя. Видання розраховано на фахівців сфери фізичної культури і спорту, викладачів та студентів ЗВО, які навчаються за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. The textbook "Recreation and Tourism" describes modern health technologies of recreation and tourism, means of health technologies of sports and rehabilitation, general basics of physical culture and sports rehabilitation and value orientations towards a healthy lifestyle. The publication is intended for specialists in the field of physical culture and sports, teachers and students of higher education institutions, who are studying in the specialty 017 Physical culture and sports.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Рекреація і туризм : навчальний посібник / Малинський І. Й., Чаплигін В. П., Крупеня С. В., Головащенко Р. В., Лаврентьєв О. М., Сергієнко Ю. П. ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 358 с.