Мовні одиниці у формуванні концепту “жінка” в сучасній українській лінгвокультурі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Проблеми гуманітарних наук
Анотація
У статті здійснено спробу структурувати концепт «жінка», взявши за основу ієрархію елементів досліджуваної концептуальної структури, яка містить такі елементи: мікроконцепт «ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНОСТІ», у межах якого розглянуто концептуальний аспект «Зовнішність»; мікроконцепт «БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ» (концептуальний аспект «Вік»); мікроконцепт «СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ». Концепт «жінка» в художньому дискурсі розкривається через численні описи психічних та емоційних станів жінок, шляхом описів їхньої комунікації та ін. Окрім того, зміст концепту реалізують мовні засоби на позначення зовнішніх характеристик жінки. У мовній картині світу українців репрезентація зовнішності жінки зреалізована шляхом опису естетичного параметра, що виражає уявлення українців про універсальну ознаку буття – красу, яку виділяють у процесі експресивно-естетичного освоєння дійсності, зумовлену емоційно-чуттєвою домінантою української етносвідомості. Об’єктом опису зовнішності жінки є її посмішка та погляд, постава, манера поведінки, волосся, вуста, руки та ін. У процесі аналізу з’ясовано, що важливою характеристикою жінки є її вік. У художньому дискурсі, що став об’єктом аналізу, виокремлено значну кількість мікроконтекстів, які містять характеристики жінок відповідно до їхнього віку. Щодо характеристик жінки відповідно до її соціальних ролей спостережено оцінювання жінки залежно від її соціального статусу − одружена / неодружена, а також за її соціальними ролями дружини, дочки, матері. Мовні засоби, які застосовують письменники для вербалізації цього структурного елементу концепту жінка, містять паремії, що вказують на нерозривний зв’язок між подружньою парою, тим самим актуалізують концепт чоловік, який є концептом-дуплетом для концепту «жінка». Здійснене дослідження дозволяє стверджувати, що концепт «жінка» в сучасному художньому дискурсі – явище багатоаспектне й багатокомпонентне. We tried to structure the concept of “woman”, based on a hierarchy of elements of the studied conceptual structure, which contains such elements as the microconcept «CHARACTERISTICS OF APPEARANCE» within which the researcher considers the conceptual aspect of «Appearance», microconcept «ВIOLOGICAL CHARACTERISTICS» (conceptual aspect «Age»), microconcept «SOCIAL CHARACTERISTICS OF MAN». The concept of woman in artistic discourse is revealed through numerous descriptions of mental and emotional states of women, through descriptions of their communication and others. In addition, the content of the concept is implemented by language tools to denote the external characteristics of women. In the linguistic picture of the Ukrainian world, the representation of a woman's appearance is realized by describing an aesthetic parameter that expresses the idea of Ukrainians about the universal sign of existence - beauty, which is distinguished in the process of expressive-aesthetic development of reality. The object of the description of a woman's appearance is her smile and look, posture, manner of behavior, hair, lips, hands, etc. In the process of analysis, we found that an important characteristic of a woman is her age. In the artistic discourse that has become the object of analysis, it singles out a significant number of microcontexts with the characteristics of women according to their age. Regarding the characteristics of a woman according to her social roles, here we observe the evaluation of a woman depending on her social status - married / unmarried, as well as on her social roles of wife, daughter, mother. The linguistic means used by writers to verbalize this structural element of the concept of woman contain paremias that indicate an inseparable connection between a married couple, thus actualizing the concept of man, which is a doublet concept for the concept of woman. The research suggests that the concept of woman in modern artistic discourse is a multifaceted and multicomponent phenomenon.
Опис
Ключові слова
концепт «жінка», художній дискурс, мовні засоби, структура концепту, лінгвокультура, лексеми, мовні характеристики., concept woman, fictional discourse, language tools, concept structure, linguoculture, lexems, language characteristics.
Бібліографічний опис
Сукаленко Т. Мовні одиниці у формуванні концепту «жінка» в сучасній українській лінгвокультурі / Т. Сукаленко // Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія». – 2021. – Вип. 47. – С. 199−205.
Зібрання