Митна енциклопедія

Анотація
Митна енциклопедія є науковим виданням, до якого увійшли найбільш вагомі результати, отримані Державним науково-дослідним інститутом митної справи під час виконання у 2011-2014 роках науково-дослідної роботи “ Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку ” (реєстраційний №0111U006927). До складу наукового видання включено матеріали, які всебічно характеризують багатогранність митної справи у контексті історії її становлення, формування нормативно-правового забезпечення, організації управлінської діяльності тощо. Митна енциклопедія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців митного спрямування, які цікавляться митною проблематикою та вирішують питання нормативного, економічного, управлінського, організаційного забезпечення митної діяльності в Україні. The Customs Encyclopedia is scientific edition that includes the most actual findings are received by State Scientific and Research Institute of Customs Affair during the working out of scientific research “Development of Customs Affair of Ukraine: sources, realities and transforming into sustainability development” (registration N 0111U006927). The scientific edition consists of information that distinguishes Customs Affair from different sides in the context of the history of its development, forming of normative and law provision, organization of management activity etc. The Customs Encyclopedia could be useful for scientists, tutors, postgraduates, students and specialists in the Customs field who are interested into Customs issues and resolve problems of normative, economic, administrative, organizational providing of Customs Activity in Ukraine.
Опис
Ключові слова
митниця; митні органи; митна справа; державна митна справа; історія митної справи, customs; customs authorities; customs affair; state customs affair; history of Customs Affair
Бібліографічний опис
Митна енциклопедія : у 3-х т. / І. Г. Бережнюк, П. В. Пашко, О. І. Барановський [та ін.] ; Державний науково-дослідний ін-т митної справи. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014. – Т. 3. – 570 с. – (Серія: «Митна справа в Україні» ; т. 28).