Податковий контроль розрахунків з бюджетом з податку на прибуток підприємств

dc.contributor.authorІваненко Валерія Едуардівна
dc.contributor.authorIvanenko Valeriya Eduardivna
dc.date.accessioned2023-04-25T08:18:52Z
dc.date.available2023-04-25T08:18:52Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає в дослідженні теоретичних та методологічних засад податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на прибуток ПрАТ «Київстар» та надання пропозицій щодо його удосконалення. Завданнями роботи є: визначити сутність та елементи податкового контролю; дослідити та здійснити моніторинг ефективності податкового контролю розрахунків з бюджетом; на базі підприємства, що досліджується, охарактеризувати особливості проведення податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на прибуток; вивчити проблемні аспекти податкового контролю та шляхи їх вирішення в Україні; Предметом дослідження є теоретико-методичні основи податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на прибуток підприємства. Об’єктом дослідження виступає процес податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на прибуток ПРАТ «Київстар». Базою дослідження виступає приватне акціонерне товариство «Київстар». За результатами дослідження сформульовані висновки та пропозиції щодо обґрунтування напрямків вдосконалення податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на прибуток ПрАТ «Київстар». Одержані результати можуть бути використані використані в практичній діяльності на ПрАТ «Київстар» та інших підприємствах України з метою вдосконалення управління контролюючими органами податкового контролю з податку на прибуток підприємства. The purpose of the work is to study the theoretical and methodological foundations of tax control of calculations with the income tax budget of «Kyivstar» and to provide proposals for its improvement. The tasks of the work are: to determine the essence and elements of tax control; to investigate and monitor the effectiveness of tax control of settlements with the enterprise income tax budget; on the basis of the enterprise under investigation, to characterize the peculiarities of conducting tax control of calculations with the income tax budget; to study problematic aspects of tax control and ways to solve them in Ukraine; The subject of the study is the theoretical and methodological basis of tax control of calculations with the budget on the income tax of the enterprise. The object of the study is the process of tax control of calculations with the income tax budget of «Kyivstar». The private joint-stock company «Kyivstar» is the basis of the research. Based on the results of the research, conclusions and proposals were formulated regarding the substantiation of directions for improving the tax control of calculations with the income tax budget of «Kyivstar». The obtained results can be used in practical activities at «Kyivstar» and other enterprises of Ukraine in order to improve the management of the controlling bodies of tax control on the income tax of the enterprise.
dc.identifier.citationІваненко В. Е. Податковий контроль розрахунків з бюджетом з податку на прибуток підприємств : кваліфікаційна робота / В. Е. Іваненко ; наук. кер. О. В. Панасюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 51 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/187
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectподатковий контроль, податок на прибуток, фінансова звітність, розрахунки з бюджетом, прибуток
dc.subjecttax control, income tax, financial reporting, calculations with the budget, profit.
dc.titleПодатковий контроль розрахунків з бюджетом з податку на прибуток підприємств
dc.title.alternativeTax control of calculations with the company's income tax budget
Файли