Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Анотація
У статті досліджено управлінські аспекти інституційних механізмів впровадження та забезпечення гендерної політики в Україні. Представлено напрямки системного законодавчого регулювання гендерної рівності, що реалізовується за допомогою певних інститутів та механізмів. Вивчено інституційні механізми передового європейського досвіду, особливості їх міждисциплінарного характеру та міжсекторального підходу. Розглянуто інституційну модель дослідження і регулювання ґендерних відносин в Україні. Обґрунтовано висновки про необхідність запровадження національного та інституційного механізмів розвитку гендерної рівності. The article analyzes the managerial aspects of institutional mechanisms for implementing and ensuring gender policy in Ukraine. Directions of system legal regulation of gender equality, implemented with the help of certain institutes and mechanisms, are presented. The institutional mechanisms of advanced European experience, peculiarities of their interdisciplinary character and intersectoral approach are studied. The institutional model of research and regulation of gender relations in Ukraine is considered. The conclusions are grounded on the necessity of introducing national and institutional mechanisms for the development of gender equality.
Опис
Ключові слова
регулювання, управління, інституційний механізм, гендер, гендерна політика, гендерна рівність, рівність прав і можливостей, державний устрій., regulation, management, institutional mechanism, gender, gender policy, gender equality, equality of rights and opportunities, state system.
Бібліографічний опис
Грушева А. Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання / А. Грушева, І. Канцур // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки : зб. наук. праць. – 2019. – № 1 (12), червень 2019. – С. 29-36.
Зібрання