Організація навчально-тренувальної діяльності спортсменів-гирьовиків у змагальній вправі ривок

dc.contributor.authorЛаврентьєв Олександр Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorКрупеня Світлана Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorГоловащенко Роман Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorСергієнко Юрій Петровичuk_UA
dc.contributor.authorАнтоненко Сергій Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorLavrentiev Oleksandr Mykolaiovychen_EN
dc.contributor.authorKrupenya Svitlana Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorGolovashchenko Roman Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorSergienkoYurii Petrovychen_EN
dc.contributor.authorAntonenko Serhii Anatoliiovychen_EN
dc.date.accessioned2024-04-03T12:06:28Z
dc.date.available2024-04-03T12:06:28Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті розкриваються проблеми підготовки спортсменів-гирьовиків. Щодо освоєння змагальної вправи ривок. Вправи з гирьового спорту поділяються змагальні, що виконуються за обумовленими вимогами правил змагань. Тренувальні вправи, що розподіляють на спеціально-підготовчі та загально-підготовчі. За технічними складовими рухові здібності гирьовика оцінюють за наступними характеристиками, а саме просторово-часові, динамічні та ритмічні. Які в свою чергу впливають на економічність енерговитрат. Так як вправа ривок виконується 10 хвилин (виключенням є Гвардійський ривок або вправи з гирьового марафону), що впливає на ефективність технічної складової вправи, що змінюють та доповнюють особисту техніку гирьовика. Експериментальне дослідження проводилось протягом переддипломної практики з 05 вересня по 11 листопада 2022 року на базі навчальної лабораторії «Фізичної реабілітації, ерготерапії та спорту» факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту і навчально-спортивного комплексу Державного податкового університету. Досліджені прийняло участь 16 чоловік віком 15-17 років, з яких 4 дівчини та 12 хлопців. В роботі використовуються методи аналізу й узагальнення наукової літератури та порівняльний аналіз контрольної вправи ривок протягом одного мезациклу The article reveals the problems of training athletes-weightlifters. Regarding the mastering of the competitive jerk exercise. Exercises in kettlebell sports are divided into competitive exercises performed according to the specified requirements of the competition rules. Training exercises, which are divided into special preparatory and general preparatory. Since the jerk exercise is performed for 10 minutes (the exception is the Guard jerk or kettlebell marathon exercises). During the jerk exercise, the kettlebell changes several projections of body positions, moreover, these actions are constantly under the influence of weight (if during competitions it is 8 kg., 16 kg., 24 kg., or 32 kg.), and during training it is any - what weight according to the stage of training, sports qualification, article, etc. During the study, attention was paid to the four phases of jerk execution, namely: swing, lifting the weight to the squat, fixing and lowering the weight to the high position. All other phases, in our opinion, are auxiliary or complement the structure of the competitive exercise. According to the technical components, the movement abilities of the kettlebell are evaluated according to the following characteristics, namely spatio-temporal, dynamic and rhythmic, to the athlete's ability to maintain stability of orientation in space and voluntary muscle relaxation. The above-listed characteristics of the performed exercise can be attributed to the manifestation of the athlete's coordination abilities during the performance of a training or competitive exercise. With the correct setting of the technique in the performance of the exercise, it affects the effectiveness of the technical component of the exercise, which changes and complements the personal technique of the weightlifter and the economy of the athlete's energy expenditure. .In order to improve their own methodology in the training of weightlifting athletes, barbell and kettlebell exercises were included in the educational and training process. According to the form and structure, barbell exercises were divided into general/special preparatory exercises (65% + 35%), and kettlebell exercises (30% + 70%). The load of these exercises was calculated for each participant separately. Their personal indicators were taken into account: physical health, gender, physical development, which was reflected in the athlete's individual sports diary. The experimental study was conducted during the pre-diploma practice from September 5 to November 11, 2022 on the basis of the educational laboratory "Physical rehabilitation, occupational therapy and sports" of the Faculty of Social and Humanitarian Technologies and Management and the educational and sports complex of the State Tax University. 16 men aged 15-17 took part in the study, of which 4 were girls and 12 were boys.
dc.identifier.citationОрганізація навчально-тренувальної діяльності спортсменів-гирьовиків у змагальній вправі ривок / О. М. Лаврентьєв, С. В. Крупеня, Р. В. Головащенко, Ю. П Сергієнко, С. А. Антоненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – 2022. – Вип. 12 (158). – С. 65–70.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2008
dc.language.isouk_UA
dc.publisherНауковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
dc.relation.ispartofseries№ 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт); Вип. 12 (158).
dc.relation.isreferencedby1. Грибан Г.П. Підготовки кваліфікованих гирьовиків перед змаганнями: метод. рекомендації / Г.П. Грибан, П.П. Ткаченко. – Житомир: Вид-во ―Рута‖, 2013. – 72 с. 2. Лаврентьєв О.М. Організація тренувального процесу в гирьовому спорті під час підготовчого періоду / О.М. Лаврентьєв//Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт / випуск 12 (39) – Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. –С 84-90. 3. Олешко В.Г. Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці: підруч. Для студ. зак. вищої освіти з фіз. виховання і спорту / В.Г. Олешко. – К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп.л-ра», 2018. – 332 с. 4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / Платонов В.Н. – Киев, Олимпийская литература. 2004. - 806 с. – (Общая теория и ее практические приложения). 5. Пронтенко К.В. Моделі фізичної підготовленості спортсменів-гирьовиків у вправах класичного двоборства / К.В. Пронтенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – (Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11(38). – С. 88–93. 6. Пронтенко К.В., Андрейчук В.Я., Пронтенко В.В., Лесько О.М., Лотоцький І.Р., Поцілуйко П.В., Грибан С.П., Тимочко О.І., Андріяш В.В. Розвиток спеціальної витривалості у спортсменів, які спеціалізуються у ривку гирі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. –Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. –Випуск 10(155) 22. – С.146-151. 7. Терещенко В. І. Гирьовий спорт – ефективний засіб загальної фізичної підготовки: навчальний посібник / В. І. Терещенко, О. М. Лаврентьєв. – Ірпінь: НУДПСУ, 2014. – 243 с. 8. Щербина Ю.В. Основи гирьового спорту: навч. посіб/ Ю.В. Щербина// Вид.2-е, випр. і доп. – К.: 7БЦ, 2022. 348 с.
dc.subjectгирьовий спорт, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, координаційні здібності, тренувальний процес, ривокuk_UA
dc.subjectkettlebell sport, general physical training, special physical training, coordination abilities, training process, jerk.en_EN
dc.titleОрганізація навчально-тренувальної діяльності спортсменів-гирьовиків у змагальній вправі ривок
dc.title.alternativeOrganization of educational and training activities of hyryovyk athletes in the competitive jump exercise
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2022_IR_1276.pdf
Розмір:
332.86 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання