Закони термодинаміки у дослідженні процесів функціонування фінансового сектору економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Чернігівський національний університет
Анотація
Розглянуто питання використання різних наукових напрямів на суміжжі природничих наук, що пояснюється прагненням дати характеристику сучасним процесам, що відбуваються на ринках капіталу. Досліджено можливості успішного застосування методу аналогій у фінансових процесах. Адаптовано закони термодинаміки до функціонування фінансового сектору економіки. Проаналізовано нагромадження та фінансові зобов’язання в економці України та її інституційних секторах. Розкрито сутність фінансової турбулентності. Доведено необхідність включення до парадигми дослідження сучасного фінансового сектору інституційної теорії, що дозволить забезпечити подальше взаємопроникнення наук і сприяти подальшому розвитку фінансового сектору в умовах глобальних зрушень. The question of the use of different scientific fields at the intersection of science, because of the desire to characterize the contemporary processes taking place in the capital markets. Possibilities successful application of the method of analogies in financial processes. Adapted laws of thermodynamics to the functioning of the financial sector. Analyzed accumulation and financial obligations of Ukraine’s economic and its institutional sectors. The essence of financial turbulence. The necessity of inclusion in the research paradigm of modern financial sector institutional theory, which will provide further interpenetration of sciences and promote the further development of the financial sector in terms of global changes.
Опис
Ключові слова
фінансовий сектор, термодинаміка, фінансові активи, фінансові зобов’язання, нагромадження, турбулентність., financial sector, thermodynamics, financial assets, financial liabilities, accumulation, turbulence
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Закони термодинаміки у дослідженні процесів функціонування фінансового сектору економіки / Ю. М. Коваленко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 1 (1). – С. 124–131.
Зібрання