Організаційно-методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в дослідженні та обґрунтуванні теоретико - методологічних аспектів організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві та визначення напрямів їх удосконалення. Завданнями роботи є визначення економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та критичний огляд спеціальної і наукової літератури з обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками; проаналізувати організаційно – економічну характеристику підприємства ТОВ «Хюндай Мотор Україна»; дослідити порядок організації облікового процесу та аналізу розрахунків з покупцями та замовниками; з’ясувати організацію аудиту розрахунків з покупцями та замовниками; запропонувати пропозиції щодо покращення обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками. Предметом дослідження є організаційно-методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками. Об’єктом дослідження виступає процес організації обліку і контролю розрахунків з покупцями та замовниками. Базою дослідження виступає ТОВ «Хюндай Мотор Україна». За результатами дослідження сформульовані сформульовані відповідні висновки та пропозиції. Одержані результати можуть бути використані на підвищення рівня організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. The purpose of the work is to research and substantiate the theoretical and methodological aspects of the organization of accounting, analysis and audit of settlements with buyers and customers at the enterprise and to determine directions for their improvement. The tasks of the work are the determination of the economic and legal analysis of the current normative bases and critical review of special and scientific literature on accounting, analysis and audit of settlements with buyers and customers; to analyze the organizational and economic characteristics of Hyundai Motor Ukraine LLC; to investigate the order of organization of the accounting process and analysis of settlements with buyers and customers; to find out the organization of audit of settlements with buyers and customers; propose proposals for improving the accounting, analysis and audit of settlements with buyers and customers. The subject of the research is organizational and methodological approaches to accounting, analysis and audit of settlements with buyers and customers. The object of the study is the process of accounting and control of calculations with buyers and customers. The basis of the study is Hyundai Motor Ukraine LLC. Based on the results of the research, appropriate conclusions were formulated and suggestions. The obtained results can be used to improve the level of organization of accounting, analysis and audit of settlements with buyers and customers at the enterprise.
Опис
Ключові слова
облік розрахунків з покупцями та замовниками, покупці, замовники, дебіторська заборгованість, accounting of settlements with buyers and customers, buyers, customers, accounts receivable
Бібліографічний опис
Немировська А. В. Організаційно-методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками : кваліфікаційна робота / А. В. Немировська ; наук. кер. К. Д. Салямон-Міхєєва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 61 с.