Конституційні засади забезпечення права людини на здоров’я в Чехії та Польші: компаративно-правовий ракурс дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наше право.
Анотація
Метою дослідження є виявлення на основі компаративно-правового аналізу спільних і відмінних рис конституційного забезпечення права людини на здоров’я в Чеській Республіці й Польській Республіці. Основним завданням виступає узагальнення досвіду Чехії і Польщі, а з його врахуванням – й визначення напрямів удосконалення конституційного законодавства України в цій сфері. З’ясовано, що конституції зазначених держав мають спільні риси щодо формулювання конституційних засад забезпечення права людини на здоров’я. Разом з тим, виявлено, що досвід організації системи охорони здоров’я у Польській Республіці і Чеській Республіці потребує внесення змін до конституційно-правових актів України. Виявлено, що такі зміни мають спрямовані на: більш чітке формулювання дефініцій основних понять і термінів, які визначають право на здоров’я людини, формування децентралізованої системи охорони здоров’я, яка б відповідала основним засадам політики ЄС у сфері охорони здоров’я. The aim of the study is to identify, on the basis of a comparative legal analysis, common and distinctive features of the constitutional provision of the human right to health in the Czech Republic and the Republic of Poland. The main task is to generalize the experience of the Czech Republic and Poland, and taking into account it - to determine areas for improving the constitutional legislation of Ukraine in this area. It was found that the constitutions of these states have common features in formulating the constitutional principles of ensuring the human right to health. At the same time, it was found that the experience of organizing the health care system in the Polish Republic and the Czech Republic requires amendments to the constitutional and legal acts of Ukraine. It was found that such changes are aimed at: clearer definitions of basic concepts and terms that define the right to human health, the formation of a decentralized health care system that would meet the basic principles of EU health policy. The experience in combating the spread of coronavirus infection in the Republic of Poland and the Czech Republic may be adapted by the Ukrainian authorities. In particular, this is the implementation of sufficiently stringent measures to implement the conditions of quarantine, as well as strengthening the responsibility for their violation. The example of the authorities in the Czech Republic shows that such preventive measures, although they significantly restrict the rights of citizens, are an urgent need. But they are aimed at ensuring the human right to health, and on the other hand - allow the state to get out of the economic crisis as soon as possible and return to normal life.
Опис
Ключові слова
Чеська Республіка, Польська Республіка, конституція, право людини на здоров’я, забезпечення, компаративно-правовий метод, Czech Republic, Polish Republic, constitution, human right to health, provision, comparative legal method
Бібліографічний опис
Кудін С. В. Конституційні засади забезпечення права людини на здоров’я в Чехії та Польші: компаративно-правовий ракурс дослідження / С. В. Кудін, Г.А. Яцишена // Наше право. – 2022. – № 1. – С. 18–25.
Зібрання