Облік і контроль розрахунків з бюджетом за податком на прибуток підприємств за матеріалами ПрАТ «Подільські товтри»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Автор у процесі дослідження теоретичних положень й розробці практичних рекомендацій щодо обліку й контролю розрахунків із бюджетом за податком на прибуток підприємства, розкриває економічну сутність податку на прибуток підприємства. Висвітлено особливості організації й методики обліку і контролю податку на прибуток підприємства, розкрито облікову політику підприємства щодо податку на прибуток підприємства. За результатами дослідження сформовані пропозиції, які запропоновані для ПрАТ «Подільські товтри» з метою вдосконалення методики обліку й контролю розрахунків із бюджетом за податком на прибуток. The author is in the process of researching theoretical provisions and developing practical recommendations regarding the accounting and control of calculations with the budget for the company's income tax, reveals the economic essence of corporate income tax. Features of the organization and methods of accounting and control of the company's income tax are highlighted, the company's accounting policy regarding income tax is disclosed enterprises. Based on the results of the study, proposals were made and offered to PJSC "Podilskyi Tovtry" in order to improve the method of accounting and control of calculations with the budget for income tax.
Опис
Ключові слова
податок на прибуток, податкова декларація, бюджет, податкові надходження, податкові відрахування, income tax, tax declaration, budget, tax revenues, tax deductions
Бібліографічний опис
Сторожук О. П. Облік і контроль розрахунків з бюджетом за податком на прибуток підприємств за матеріалами ПрАТ «Подільські товтри» : кваліфікаційна робота / О. П. Сторожук ; наук. кер. Н. В. Гуріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 69 с.