Організація обліку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні питання з організації обліку на підприємствах з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, загальних тенденцій глобалізації та сучасних вимог до професійного рівня фахівців з бухгалтерського обліку. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, менеджерів та всіх тих, коло інтересів яких пов’язано з організацією обліку на підприємстві. The textbook covers the theoretical and practical issues of accounting organization at the enterprises, taking into account changes in the legal framework, general trends of globalization and modern requirements to the professional level of accounting specialists. It is intended for students of higher educational establishments, accountants-practitioners, managers and all those whose range of interests is related to the organization of accounting in the enterprise.
Опис
Ключові слова
активи, бухгалтерський облік, власний капітал, звітність, зобов’язання, оцінка, реєстри, національні стандарти, міжнародні стандарти, кваліфікаційні вимоги, інформаційні технології, професійні компетенції., assets, accounting, equity, reporting, liabilities, valuation, registers, national standards, international standards, qualification requirements, information technologies, professional competencies.
Бібліографічний опис
Сльозко Т. М. Організація обліку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Сльозко, О. І. Мазіна ; Мін–во освіти і науки України, Київський нац. торговельно–економічний ун–т. – К., 2014. – 368 с.