Особливості документування махінацій у сфері державних фінансів, при вчиненні яких використовувались зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії

Анотація
У навчальному посібнику розглядається злочинна діяльність у сфері державних фінансів, здійснювана компаніями, зареєстрованими на територіях із пільговим оподаткуванням. Наведені відомості про діяльність іноземних та вітчизняних компаній: їхня типова структура, законодавче регулювання, засоби дистанційного управління, особливості юрисдикцій. Показані схеми махінацій з державними фінансами, що здійснюються з використанням іноземних компаній. Окремі підрозділи присвячені питанням діяльності з виявлення, розкриття та розслідування махінацій у сфері державних фінансів: використанню спеціального економічного аналізу, дослідженню носіїв інформації, відшкодуванню заподіяної шкоди, формам взаємодії суб’єктів розслідування, міжнародній правовій допомозі. Рекомендовано для студентів, слухачів, аспірантів, викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також практичних працівників, які цікавляться проблемами досудового розслідування протиправної діяльності у сфері державних фінансів. The training manual examines criminal activities in the field of public finances carried out by companies registered in territories with preferential taxation. Information on the activities of foreign and domestic companies is given: their typical structure, legal regulation, means of remote control, peculiarities of jurisdictions. Schemes of manipulations with state finances carried out using foreign companies are shown. Separate sections are devoted to the issues of detection, disclosure and investigation of fraud in the sphere of public finances: the use of special economic analysis, research of information carriers, compensation for the damage caused, forms of interaction between the subjects of the investigation, international legal assistance. It is recommended for students, trainees, graduate students, teachers of legal specialties of higher educational institutions, as well as practical workers who are interested in the problems of pre-trial investigation of illegal activities in the field of public finances.
Опис
Ключові слова
Злочини у сфері державних фінансів, державні фінанси, пільгове оподаткування, законодавче регулювання, розслідування, заподіяння шкоди, Crimes in the field of public finances, public finances, preferential taxation, legislative regulation, investigation, damage
Бібліографічний опис
Яковинець А. І. Особливості документування махінацій у сфері державних фінансів, при вчиненні яких використовувались зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії : навч. посіб. [Електронний документ] / А. І. Яковинець, А. М. Падалка, І. С. Войтенко ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. – 378 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 111).