Антикорупційні знання та підходи до протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові перспективи
Анотація
Досліджено правові та інституційні засади протидії корупції. Розгорнуто сучасні підходи до протидії корупції з урахуванням нових загроз та факторів, що сприяють поширенню цього негативного соціального явища. Відображено теоретико-методологічні засади моніторингу проявів корупції та антикорупційних заходів, сформульовано пропозиції щодо їх орієнтації на усунення причин та умов корупції. Окреслено три проблеми, які потрібно вирішити: по-перше, необхідно впровадити повноцінну систему запобігання корупції, друга проблема це забезпечення державних службовців належною оплатою праці та головна проблема це створення ефективної адміністративної та кримінально-правової системи покарань. Розглянуто такі дефініції як корупція та корупційні правопорушення. Доведено, що в Україні корупційні правопорушення виявляються в різних формах і в різних сферах суспільних відносин. Дана оцінка індексу сприйняття корупції. Проаналізована динаміка та структура корупційних правопорушень. У роботі проведено комплексний правовий аналіз протидії корупції як соціального явища. Досліджено проблеми імплементації положень міжнародних конвенцій у частині інституту відповідальності з урахуванням відмінностей у базових підходах національних правових систем; корупційних ризиків; створення правових моделей, що дозволяють передбачати, попереджати, виявляти, припиняти та нівелювати негативний вплив корупції на суспільство, державу, світові господарсько-економічні, політичні та соціальні процеси. У роботі використаний різноманітний нормативний, статистичний, науково-практичний матеріал, що дозволило сформулювати рекомендації щодо вдосконалення способів та методів боротьби з корупційними проявами. The legal and institutional foundations of combating corruption have been studied. Modern approaches to combating corruption are developed, taking into account new threats and factors contributing to the spread of this negative social phenomenon. The theoretical and methodological principles of monitoring manifestations of corruption and anti-corruption measures are reflected, suggestions are formulated regarding their orientation to eliminate the causes and conditions of corruption. Three problems that need to be solved are outlined: firstly, it is necessary to implement a full-fledged system of prevention of corruption, the second problem is to provide civil servants with adequate remuneration, and the main problem is to create an effective administrative and criminal law system of punishments. Such definitions as corruption and corruption offenses are considered. It has been proven that in Ukraine, corruption offenses appear in various forms and in various spheres of social relations. The evaluation of the corruption perception index is given. The dynamics and structure of corruption offenses are analyzed. The work provides a comprehensive legal analysis of combating corruption as a social phenomenon. The problems of implementation of the provisions of international conventions in terms of the institution of responsibility were studied, taking into account the differences in the basic approaches of national legal systems; corruption risks; creation of legal models that allow predicting, warning, detecting, stopping and leveling the negative impact of corruption on society, the state, global economic, political and social processes. Various regulatory, statistical, scientific and practical materials were used in the work, which allowed for the formulation of recommendations for improving methods and methods of combating corruption. Corruption is constantly evolving, changing not only quantitatively, but also qualitatively. It is quite a complex social phenomenon. Corruption exists in all states, regardless of socio-economic and political development, and takes on new transnational forms. Its causes, as well as its consequences, are a serious challenge to the state, as they lead to a decrease in the effectiveness of state institutions, deform the foundations of the social order, and sharply reduce the potential of law in the management of state affairs. But when comparing Ukraine with any EU state, we must remember that in 2021, according to the Corruption Perceptions Index, our state took the last place in Europe and fell from 117th to 122nd place out of 180 possible. In this regard, countering corruption and the fight against it in Ukraine require an immediate solution. The anti-corruption strategy of modern law-making and law enforcement is aimed not only at the inevitability of punishment for corrupt actions, but also at the consistent elimination of the conditions for the occurrence of corruption.
Опис
Ключові слова
корупція, індекс сприйняття корупції, антикорупційні органи, правоохоронні органи, корупційні правопорушення., corruption, corruption perception index, anti-corruption bodies, law enforcement bodies, corruption offences.
Бібліографічний опис
Параниця Н. В. Антикорупційні знання та підходи до протидії корупції / Н. В. Параниця, С. П. Параниця // Наукові перспективи. – 2023. – № 2 (32). – С. 404–412. – DOI : https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-2(32)-404-412
Зібрання