Обліково-аналітичне забезпечення управління лізинговими операціями

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є опрацювання цілісної системи науково-методичних положень і практичних рекомендацій з організації обліку та аналізу ефективності фінансового лізингу як форми інвестування на рівні суб’єктів господарювання. Завданнями роботи є: - визначити підходи до класифікації орендних відносин, їх функції та історія становлення; - дослідити стан фінансового лізингу в Україні та його нормативно-правове забезпечення; - розкрити методику обліку об’єктів операційної оренди та шляхи її вдосконалення; - дослідити особливості обліку операцій з фінансової оренди; - визначити особливості організації податкових розрахунків за орендними операціями; - розкрити методику аналізу ефективності лізингових операцій; - визначити методику аудиту орендних операцій. Предметом дослідження є організація та методика обліку та аналізу фінансового лізингу на підприємствах сфери матеріального виробництва. Об’єктом дослідження виступають фінансовий лізинг як форма інвестування. Базою дослідження виступає ТДВ «Яготинський маслозавод». За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління лізинговими операціями. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності в ТДВ «Яготинський маслозавод» та інших підприємствах, установах та організаціях України з метою вдосконалення управління лізинговими операціями. Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, аналітичним працівникам. Кваліфікаційна робота містить 74 сторінки, 26 таблиць, 12 рисунків, список використаних джерел з 25 найменувань. The purpose of the work is to develop a complete system of scientific and methodological provisions and practical recommendations for the organization of accounting and analysis of the effectiveness of financial leasing as a form of investment at the level of economic entities. The tasks of the work are: - to determine approaches to the classification of lease relationships, their functions and the history of formation; - investigate the state of financial leasing in Ukraine and its regulatory and legal support; - to reveal the method of accounting for objects of operating lease and ways of its improvement; - investigate the peculiarities of accounting for financial lease operations; - to determine the peculiarities of the organization of tax calculations for lease operations; - to reveal the methodology of analysis of the effectiveness of leasing operations; - to determine the methodology of the audit of rental operations. The subject of research is the organization and methodology of accounting and analysis of financial leasing at enterprises in the field of material production. The object of research is financial leasing as a form of investment. The basis of the research is Yagotynsky Butter Plant LLC According to the results of the research are formulated conclusions and recommendations regarding the improvement of accounting and analytical support for the management of leasing operations. The obtained results can be used in practical activities at at Yagotynsky Butter Plant LLC and other enterprises, institutions and organizations of Ukraine in order to improve the management of leasing operations. This work will be useful for students studying at economic faculties, graduate students and teachers, as well as practical workers: accountants, analytical workers. Thesis contains 74 pages, 26 tables, 12 figures, a references with 25 titles.
Опис
Ключові слова
лізинг, лізингові операції, фінансовий лізинг, аналіз лізингових операцій., leasing, leasing operations, financial leasing, analysis of leasing operations
Бібліографічний опис
Сотнікова В. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління лізинговими операціями : кваліфікаційна робота / В. А. Сотнікова ; наук. кер. В. М. Краєвський; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 74 с.