Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх практичне застосування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Навчальний посібник сформований, відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік і оподаткування», для студентів третього освітнього-наукового рівня (доктор філософії), що навчаються за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка». У посібнику розкриваються основні концепції фінансової звітності за міжнародними стандартами, підходи до визнання, оцінки і відображення у звітності інформації про активи, складові власного капіталу, довгострокові та поточні зобов’язання, фінансові інструменти, визнання й оцінки доходів і витрат. До кожної теми розроблені практичні завдання, контрольні питання та тести, які допоможуть набути практичних навичок застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. The study guide was created in accordance with the program of the study discipline "Accounting and taxation" for students of the third educational and scientific level (doctor of philosophy) studying in specialties 071 "Accounting and taxation", 072 "Finance, banking and insurance", 051 " Economy". The manual reveals the main concepts of financial reporting according to international standards, approaches to recognition, assessment and reporting of information about assets, components of equity, long-term and current liabilities, financial instruments, recognition and assessment of income and expenses. Practical tasks, control questions and tests have been developed for each topic, which will help to acquire practical skills in applying international financial reporting standards.
Опис
Ключові слова
міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансова звітність, облікова політика, основні засоби, нематеріальні активи, нерухомість, податковий облік, international financial reporting standards, financial reporting, accounting policy, fixed assets, intangible assets, real estate, tax accounting
Бібліографічний опис
Мазіна О. І. Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх практичне застосування : навч. посіб. [Електронний документ] / О. І. Мазіна, С. А. Рогозний ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 440 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 167).