Попередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом

dc.contributor.authorДіхтяренко Зоя Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorЄьоменко Едуард Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorПустолякова Лариса Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorЄрьоменко Вероніка Едуардівнаuk_UA
dc.contributor.authorDikhtiarenko Zoia Mykhailivnaen_EN
dc.contributor.authorYeromenko Eduard Anatoliyovychen_EN
dc.contributor.authorPustoliakova Larysa Mykolaivnaen_EN
dc.contributor.authorYeromenko Veronika Eduardivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-29T11:07:10Z
dc.date.available2023-06-29T11:07:10Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractАвторами наукової публікації проведено аналіз законодавчих документів та літературних джерел, що висвітлюють питання попередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом. На його основі можна стверджувати, що організація і проведення безпечних змагань та інших спортивних заходів повністю визначаються великим теоретико-практичним досвідом атестаційної, суддівської, тренерської, дисциплінарної колегій стосовно уникнення заподіяння шкоди життю та здоров’ю особі (особам). The authors of the scientific publication analyzed legislative documents and literary sources covering the issues of preventing threats to the life and health of pupils, students, and cadets during combat horting. On its basis, it can be argued that the organization and conduct of safe competitions and other sporting events are fully determined by the extensive theoretical and practical experience of certification, refereeing, coaching, disciplinary collegiums in relation to preventing harm to life and health of a person (persons).
dc.identifier.citationДіхтяренко З. Попередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом / З. Діхтяренко, Е. Єрьоменко, Л. Пустолякова, В. Єрьоменко // Фізичне виховання в рідній школі: науково-методичний журнал. – 2020. – № 4 (129). – C. 41–45.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/544
dc.language.isouk_UA
dc.publisherФізичне виховання в рідній школі: науково-методичний журнал
dc.relation.ispartofseries№ 4 (129)
dc.relation.isreferencedby1. Баулин Ю. В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния: [монография] / Ю. В. Баулин. – X.: Кроссроуд, 2007. – 96 с. 2. Дубовец П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву : [монография] / П. А. Дубовец. – М.: Юридическая литература, 1964. – 160 с. 3. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2014. – 1064 с. 4. Малинський І. Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику психофізіологічного стресу учнівської та студентської молоді, курсантів / І. Малинський, З. Діхтяренко, В. Чаплигін, В. Хоменко, С. Коцюба // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної кул: зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 2 (122) 20. – С. 100–105. 5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14. 6. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.]; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Ін Юре, 2003. – 1196 с. 7. Курс советского уголовного права: Преступления против личности, ее прав. Хозяйственные преступления. В 6-ти томах: Часть особенная. Т. 5 / [Г. Л. Кригер, A. A. Пионтковский, П. С. Ромашкин]; Под ред. A. A. Пионтковского. – М. : Наука, 1971. – 572 с. 8. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12. 9. Про внесення змін до Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядку його ведення: Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28 лютого 2019 року № 1059. / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0480-19. 10. Сибаль О. Б. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час заняття спортом: автореф. … канд. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Сибаль Олег Богданович. – Л., 2015. – 22 с. 11. Griban, G., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., Malynskyi, I., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Otravenko, O., Lytvynenko, A., Lyhun, N., Okhrimenko, I., Prontenko, K. (2019). Dynamics of psychoemotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes. Revista Dilemas Contemporaneos: Educaciуn, Politica y Valores. Aсo: VII, Numero: Ediciуn Especial, Articulo no.:113, Periodo: Diciembre, 2019 (WofS). 12. Prontenko, K., Griban, G., Okhrimenko, I., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Bulgakov, O., Bloshchynskyi, I., Dzenzeliuk, D. (2019). Academic performance and mental capacity of cadets engaged in sports during studies. Revista Dilemas Contemporaneos: Educaciуn, Politica y Valores. Aсo: VII, Numero: Ediciуn Especial, Articulo no.: 23, Periodo: Octubre, 2019. Мексика (WofS).
dc.subjectспорт, єдиноборство, бойовий хортинг, кримінальна відповідальність, законодавство, шкода здоров’ю, порушення правил ведення гри, злочини у сфері спорту.uk_UA
dc.subjectsports, martial arts, Combat Horting, criminal liability, legislation, harm to health, violation of the rules of the game, crimes in the field of sports.en_EN
dc.titleПопередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом
dc.title.alternativePrevention of threats to life and health of pupils, students, cadets during Combat Horting lessons
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2020_IR_154.pdf
Розмір:
652.4 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання