Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
У збірнику матеріалів наукової конференції розглядаються методологічні засади дослідження складових фінансової безпеки держави у сучасних умовах; особливості правового забезпечення фінансової безпеки як ключового елемента національної безпеки держави; порівняльно-правовий аналіз забезпечення фінансової безпеки зарубіжних держав; проблеми забезпечення фінансової безпеки України в умовах економічної кризи; місце правоохоронних органів у забезпеченні фінансової безпеки держави; роль банківської системи та її суб’єктів у забезпеченні фінансової безпеки держави. Значна увага приділена формуванню фінансової стабільності держави на сучасному етапі у контексті проведення досліджень проблем економічної безпеки держави, серед яких належне місце займає фінансова безпека України. The collection of materials of the conference addresses the methodological principles of the study of the components of financial security of the state in modern conditions; features of legal security of financial security as a key element of national security of the state; comparative legal analysis of financial security of foreign countries; problems of ensuring financial security of Ukraine in the conditions of the economic crisis; the place of the State fiscal service of Ukraine and other law enforcement agencies in ensuring the financial security of the state; the role of the banking system and its subjects in ensuring the financial security of the state. Considerable attention is paid to the formation of financial stability of the state at the present stage in the context of conducting research on problems of economic security of the state, among which the financial security of Ukraine takes its place.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, правове забезпечення фінансової безпеки, внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці України, безпека фінансового сектора, фінансова стабільність, проблеми економічної безпеки держави, financial security, legal provision of financial security, internal and external threats to Ukraine's financial security, financial security, financial stability, problems of economic security of the state.
Бібліографічний опис
Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку : зб. тез VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., присвячена науковій школі заслуженого юриста України, д.ю.н., професора Віктора Тарасовича Білоуса, 30 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – 459 с.