Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : збірник тез ІІ науково-практичної інтернет-конференції

Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи
Анотація
У збірнику опубліковано тези доповідей ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: забезпечення національної та митної безпеки України в умовах глобалізації; напрямам забезпечення митної безпеки України; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; аналізу ризиків в системі митного контролю. Тези, включені до збірника, можуть становити інтерес як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і для практиків – фахівців з митної справи. The abstracts of the 2nd scientific and practical Internet conference "Actual problems of ensuring national security and simplifying international trade procedures" were published in the collection. The publications reflect the results of scientific researches of the authors devoted to the coverage of topical issues: ensuring national and customs security of Ukraine in the conditions of globalization; areas of ensuring the customs security of Ukraine; facilitating international trade in the context of simplifying customs procedures; risk analysis in the customs control system. The abstracts included in the collection may be of interest to scholars, lecturers, postgraduates, students, and practitioners - customs experts.
Опис
Ключові слова
національна безпека, митна безпека, сприяння міжнародній торгівлі, спрощення митних процедур, митний ризик, митний контроль, national security, customs security, promotion of international trade, simplification of customs procedures, customs risk, customs control
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІІ наук.-практ. інтернет-конф., 18-30 травня 2018 р., Ірпінь-Хмельницький / Держ. фіскал. служба Укр., Ун-т ДФС України, Наук.-дослідний центр митної справи, Наук.-дослідного інституту фіскал. політики. – Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи, 2018. – 125 с.