Проблеми притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник публічного та приватного права
Анотація
В Україні протягом останніх років через відсутність контролю діяльності медичних установ з боку МОЗ, а також через злочинну халатність і зарозумілість медичних працівників, їх низьку кваліфікацію та безвідповідальність перед пацієнтами, які довіряють їм своє життя і здоров’я, кількість випадків смерті пацієнтів та настання тяжких травм через неправильний вибір лікування збільшилася. Медичний персонал, який скоює ці кримінальні правопорушення, часто залишається безкарним. Причиною цього є те, що більшість медичних кримінальних правопорушень вчиняються через недбалість медичних працівників. Проте кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху та деякі інші кримінальні правопорушення з численними людськими жертвами також вчиняються з необережності, але винуватці цих злочинів, на відміну від медичних працівників, притягуються до відповідальності і часто засуджуються до позбавлення волі. Незважаючи на розвиток галузі медичного права та його системи, інтереси життя та здоров’я осіб, дотримання конституційних прав і свобод є об’єктами кримінально-правової охорони. Таким чином, заподіяння їм шкоди може бути предметом кримінально-правової оцінки. Поширеним фактором, що впливає на кримінально-правову оцінку медичних результатів, є лікарська помилка. Враховуючи професіоналізм та суб’єктивність, необхідно розробити правові норми лікарських помилок, а також визначити їх вплив на межі кримінальної відповідальності. Ці специфічні питання кримінальної відповідальності медичного персоналу (пов’язані з чинним кримінальним законодавством) в Україні недостатньо досліджені, тому ця робота спрямована на всебічне висвітлення питання кримінальної відповідальності в медичній сфері. У статті проаналізоване національне законодавство, що регулює кримінальну відповідальність за медичні злочини. Встановлено потребу удосконалення кримінально-законодавчих вимог у сфері регулювання кримінальної відповідальності за медичні злочини. На основі узагальнень зроблено висновок про відсутність єдиної методики визначення таких кримінальних правопорушень. In Ukraine in recent years due to lack of control over the activities of medical institutions by the Ministry of Health, as well as criminal negligence and arrogance of health workers, their low qualifications and irresponsibility to patients who trust them with their lives and health, deaths and serious injuries due to the wrong choice of treatment increased. Medical personnel who commit these criminal offenses often go unpunished. The reason for this is that most medical criminal offenses are committed through the negligence of medical professionals. However, criminal offenses against road safety and some other criminal offenses involving numerous human casualties are also committed through negligence, but the perpetrators of these crimes, unlike medical workers, are prosecuted and often sentenced to imprisonment. Despite the development of the field of medical law and its system, the interests of life and health of individuals, respect for constitutional rights and freedoms are objects of criminal law protection. Thus, causing harm to them may be subject to criminal law assessment. A common factor influencing the criminal law assessment of medical outcomes is medical error. Given the professionalism and subjectivity, it is necessary to develop legal norms for medical errors, as well as their impact on aggression and the limits of criminal responsibility, which is relevant to this work. These specific issues of criminal liability of medical staff (related to current criminal law) in Ukraine are insufficiently studied, so this work is aimed at comprehensive coverage of criminal liability in the medical field. This article analyzes the national legislation governing criminal liability for medical crimes. The need to improve the criminal law requirements in the regulation of criminal liability for medical crimes has been identified. Based on the generalizations, it was concluded that there is no single method of determining such criminal offenses
Опис
Ключові слова
медичні працівники, кримінальне правопорушення, медичні кримінальні правопорушення, кримінальна відповідальність, medical workers, criminal offense, medical criminal offenses, criminal liability
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. Проблеми притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників / Н. А.Лугіна, В. С. Онофрей, К. С. Науменко // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. – № 6. – С. 154–158.
Зібрання